ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Άρθρο 1ο – Σύσταση
1. Με την υπ. αριθμ.304/1996 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας αναγνωρίσθηκε το Αθλητικό Σωματείο με έδρα τη Χαλκίδα και την επωνυμία Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χαλκίδας (Ι.Ο.Χ.), και εγκρίθηκε το από το 29-04-1996 καταστατικό του, που ψηφίστηκε και υπογράφηκε από τα ιδρυτικά μέλη κατά την καταστατική Συνέλευση της 29ης Απριλίου 1996. Η λειτουργία του Ομίλου διέπεται από το παρόν καταστατικό, που
τροποποιεί το παραπάνω από 29-04-1996 καταστατικό, καθώς επίσης τις διατάξεις του Νόμου υπ. αριθμ. 2725/1999, και συμπληρωματικά από τις σχετικές περί Σωματείων διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού Νόμου.
2. Ο Όμιλος έχει σχήμα τριγωνικό επισείοντα σε χρώμα βαθύ γαλανό με κίτρινη λωρίδα στην μικρή του πλευρά, όπου στο εσωτερικό του θα αναγράφο9νται κάθετα με κίτρινο χρώμα τα γράμματα ΙΟΧ και δεξιά τους μέσα σε κύκλο κίτρινης περιμέτρου, απεικονίζεται σε κίτρινο χρώμα σκαρίφημα πλέοντος ιστιοφόρου σκάφους.
3. Ο Όμιλος έχει σφραγίδα κυκλική, που φέρει περιφερειακά τον τίτλο του και στο κέντρο το σήμα του Ομίλου. Με την σφραγίδα αυτήν σφραγίζονται όλα τα έγγραφα του Ομίλου. Άρθρο 2ο – Σκοπός
Σκοπός του Ομίλου είναι η διάδοση στη νήσο Εύβοια της ιστιοπλοϊκής ιδέας και ειδικότερα:
1. Η διαφύλαξη, βελτίωση και εξέλιξη του τεχνικού επιπέδου της ιστιοπλοΐας.
2. Η διατήρηση οργανωμένων τμημάτων ιστιοπλοΐας.
3. Η ηθική υποστήριξη, καθοδήγηση και διευκόλυνση των ιδιοκτητών, κυβερνητών και
πληρωμάτων ιστιοφόρων σκαφών, σε ιστιοπλοϊκά θέματα.
4. Η με κάθε τρόπο διευκόλυνση των μελών του για τη συμμετοχή του σε αγώνες ιστιοπλοΐας.
5. Η προσέλκυση, εκπαίδευση και δημιουργία ανθρωπίνου δυναμικού για την ιστιοπλοΐα.
6. Η ανάδειξη κ’ προβολή της ναυτικής παράδοσης.
Άρθρο 3ο – Μέσα
Μέσα για να πετύχει ο Όμιλος τους σκοπούς του είναι:
1. Η διοργάνωση ιστιοπλοϊκών αγώνων ανοικτής θάλασσας και τριγώνου.
2. Η διατήρηση τεχνικών εγκαταστάσεων και εντευκτηρίου.
3. Η λειτουργία σχολής ιστιοπλοΐας ανοικτής θάλασσας, προσφερόμενη σε μέλη του
Ομίλου και λειτουργία σχολής ιστιοπλοΐας με σκάφη τριγώνου για τους ανήλικους ιστιοπλόους, με σκοπό τη δημιουργία μελλοντικών πληρωμάτων της ιστιοπλοΐας ανοικτής

θάλασσας. Η εισαγωγή στις σχολές αυτές γίνεται, μετά από ανέλεγκτη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε έναν των συμμετεχόντων, με τους όρους που αυτό καθορίζει.
Οι σχολές υπάγονται στο διοικητικό, τεχνικό και οικονομικό έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου και λειτουργούν εφ ́ όσον υπάρχουν τα απαραίτητα για τη λειτουργία του μέσα και πόροι.
4. Η διοργάνωση μορφωτικών διαλέξεων, προβολών κινηματογραφικών ταινιών, video και διαφανειών, ναυτικού μόνον
περιεχομένου, καθώς και η έκδοση περιοδικού, εντύπων και εγχειριδίων σχετικών με την ιστιοπλοΐα και γενικά με τη ναυτική τέχνη.
5. Η οργάνωση τμήματος θαλασσοπόρων ιστιοπλόων , που ασχολούνται με θαλασσινά ταξίδια με σκάφη ανοικτής θάλασσας, και η οργάνωση ομαδικών ταξιδιών με ιστιοφόρα. 6. Η απόκτηση σκαφών και εφοδίων και κάθε μέσου που κρίνεται χρήσιμο για την ανάπτυξη της ιστιοπλοΐας που δεν αντιτίθεται στο παρόν καταστατικό καθώς και στο καταστατικό και τους κανονισμούς της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.
Άρθρο 4ο – Χρήση Χώρων
1. Κάθε ενοικίαση χώρου, αγορά, κατασκευή, επέκταση ή τροποποίηση για χρήση του Ομίλου πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Ομίλου.
2. Όλοι οι ιδιόκτητοι, μισθωμένοι ή παραχωρημένοι χώροι (εντευκτήρια, λιμενικές εγκαταστάσεις, αποθήκες κ.λ.π.) διατίθενται για να τους χρησιμοποιούν τα μέλη σύμφωνα με εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.
3. Δεν επιτρέπεται η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ομίλου. Κατ’ εξαίρεσιν, αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του Ομίλου, ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίηση τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίων (2/3) των μελών, που έχουν
δικαίωμα ψήφου και είναι ταμειακώς ενήμερα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΜΕΛΗ
Άρθρο 5ο – Μέλη
1. Τα μέλη του Ομίλου είναι αριθμητικά απεριόριστα, με ελάχιστο αριθμό τα είκοσι (20).

2. Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει ο καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις, που ειδικότερα περιγράφονται στο άρθρο έξι (6) του παρόντος καταστατικού. Για την εγγραφή μέλους απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του Ομίλου και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί, και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του Ομίλου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής
ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο κατά τόπον αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας, με την τακτική διαδικασία, είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του, είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης.
3. Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών που ανήκουν στον Όμιλο, και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες, ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.4. Τα μέλη του Ομίλου, πλην των ιδρυτικών, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Ομίλου.
Άρθρο 6ο – Κωλύματα Μέλους, Περιορισμοί
1. Δεν γίνεται δεκτή η αίτηση εγγραφής ως μέλους και δεν μπορεί να είναι μέλος του Ομίλου, πρόσωπο το οποίο:
α) Δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
β) Έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία,
απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, και τέλος, όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
γ) Έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα, και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

δ) Έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου 2725/1999, και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά από κάθε υποψήφιο μέλος υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κανένα από τα παραπάνω κωλύματα.
2. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Ομίλου το προσωπικό του (προπονητής, υπάλληλοι κλπ) για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με τον Όμιλο, και για ένα χρόνο (1) από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με τον Όμιλο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά, είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι, είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε., ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, για όσο διάστημα διαρκεί ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου, και για ένα
(1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου αντίστοιχα.
3. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Ομίλου. Ως διαιτητές θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος ιστιοπλοΐας.
4. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος ιστιοπλοΐας, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του Ομίλου, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής του, ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες Ενώσεις ή Ομοσπονδίες.
5. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφ’ όσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Ομίλου, ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες Ενώσεις ή Ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης και για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο εφ’ όσον το πρακτορείο διακινεί δελτία
προγνωστικών αγώνων που περιλαμβάνουν αγώνες ιστιοπλοΐας κα κάθε συναφές προς την ιστιοπλοΐα άθλημα, που καλλιεργείται και προάγεται από τον Όμιλο.
6. Μέλη, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω περιπτώσεις (κωλύματα), εκπίπτουν αυτομάτως και αυτοδικαίως από την ιδιότητα του μέλους. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης, εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει

άπρακτη η ανωτέρων προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.
Άρθρο 7ο – Επίτιμα μέλη
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου μέλους, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα τα οποία έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στον Όμιλο ή τον αθλητισμό. Η απονομή του τίτλου αυτού αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, με τη συνήθη καταστατική απαρτία και πλειοψηφία, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 8ο – Αθλητές
1. Ως αθλητές, με την διαδικασία του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με την παράγραφο
3 του άρθρου 5, εγγράφονται πρόσωπα ηλικίας τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών, εφόσον έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την τελευταία συμμετοχή τους σε επίσημο αθλητικό αγώνα, όπου τέτοιος θεωρείται ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία και δειξάγεται με την έγκρισή της.
2. Οι Αθλητές που υποβάλλουν αίτηση εγγραφής, μπορούν να απαλλαγούν από την καταβολή δικαιώματος εγγραφής, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν επέδειξαν ως αθλητές αποδεδειγμένη αθλητική δραστηριότητα.
Άρθρο 9ο – Συμπεριφορά μελών
1. Συμπεριφορά η οποία επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο του μέλους, αποτελούν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις και εκδηλώσεις: Α) Πράξεις μέλους που θίγουν άλλα μέλη, Β) Συμπεριφορά που βλάπτει τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Ομίλου, Γ) Αντιαθλητική συμπεριφορά γενικά, Δ) Παράβαση των καταστατικών διατάξεων, των εσωτερικών κανονισμών και των εν γένει διατάξεων των Νόμων που διέπουν την λειτουργία του Ομίλου, Ε) Εναντίωση και απείθεια στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και στις αποφάσεις, οδηγίες και εντολές του Διοικητικού Συμβουλίου, Στ) Αδικαιολόγητη μη συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις περισσότερο από τρεις (3) συνεχόμενες φορές, και Ζ) Διατάραξη της τάξης, της ευπρέπειας ή διάπραξη παραπτώματος μέσα στο Εντευκτήριο ή στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, καθώς και στις εκδηλώσεις του.
Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί σε απολογία και ακρόαση το παρεκτραπέν μέλος, με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο, και ανάλογα από τη βαρύτητα της
πειθαρχικής παράβασης, με την υποτροπή να θεωρείται πάντα ως ιδιάζουσα επιβαρυντική περίπτωση, επιβάλλει με επαρκώς αιτιολογημένη απόφασή του, που γνωστοποιείται εγγράφως προς τον ενδιαφερόμενο, μία από τις ακόλουθες ποινές:
 Προφορική παρατήρηση και επίπληξη.
 Έγγραφη παρατήρηση και ανάκληση στην τάξη εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου.

 Απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις μέχρι ένα έτος. Η ποινή αυτή επιβάλλεται μόνον σε περιπτώσεις αντιαθλητικής συμπεριφοράς, χωρίς να αποκλείεται η επιβολή και άλλης ποινής.
 Αναστολή άσκησης ορισμένων ή όλων των κατά το καταστατικό και το Νόμο δικαιωμάτων του μέλους για ορισμένο χρονικό διάστημα, μέχρι ένα (1) έτος. Η αναστολή άσκησης όλων των δικαιωμάτων του μέλους για ορισμένο χρονικό διάστημα ισούται με πρόσκαιρη αποβολή.
 Οριστική αποβολή από τον Όμιλο.
2. Στην περίπτωση που επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές της πρόσκαιρης αποβολής για χρονικό διάστημα πλέον των τριών (3) μηνών, καθώς και της οριστικής αποβολής, το μέλος
που αποβλήθηκε, μπορεί να ζητήσει εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο την παραπομπή της υπόθεσης σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την λήψη της έγγραφης ανακοίνωσης της ποινής. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της αιτήσεως. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να επικυρώσει την ποινή που επέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο, ή να επιβάλλει μία από τις ελαφρότερες ποινές, ή ακόμα να αποφανθεί ότι δεν συντρέχει λόγος επιβολής κυρώσεως.
3. Ανεξαρτήτως των πιο πάνω καταστατικών προβλέψεων, η Γενική Συνέλευση, με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία της, και με την απαραίτητη προϋπόθεση της προηγούμενης κλήσεως σε απολογία και ακρόαση του ενδιαφερόμενου μέλους, μπορεί για οποιοδήποτε σπουδαίο λόγο να αποφασίζει την αποβολή μέλους, εφ’ όσον όμως ο λόγος της αποβολής του είναι πολύ σοβαρός και εξαιρετικά κρίσιμος, αφορά συμπεριφορά μέλους που θίγει το συμφέρον του Ομίλου και παρακωλύει την επιδίωξη του σκοπού του, και δεν ανάγεται αποκλειστικώς στον ιδιωτικό βίο του μέλους.
4. Τα μέλος που αποβλήθηκε έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο κατά τόπο αρμόδιο Πρωτοδικείο της Χαλκίδας, μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου του γνωστοποιήθηκε εγγράφως από τη Γενική Συνέλευση η απόφαση της αποβολής του, αν η αποβολή του έγινε αντίθετα προς τους όρους του καταστατικού και του Νόμου, ή αν δεν υπήρχαν σπουδαίοι και σοβαροί λόγοι για την αποβολή του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΕΣΟΔΑ
Άρθρο 11ο – Συνδρομές
1. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών ορίζεται ίσο με την ετήσια εισφορά.
2. Η ετήσια εισφορά καταβάλλεται εντός του πρώτου διμήνου κάθε ημερολογιακού έτους.
Το ακριβές ποσό της ετήσιας εισφοράς ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

3. Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλουν δικαίωμα εγγραφής και ετήσια εισφορά.
4. Μέλη του Ομίλου, που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία, απαλλάσονται από την
καταβολή ετήσιας συνδρομής, για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευσή τους.
5. Μέλος το οποίο καθυστερεί την καταβολή οποιασδήποτε οικονομικής οφειλής προς τον Όμιλο πέραν του εξαμήνου, ειδοποιείται με συστημένη επιστολή από τον Ταμία για τη σχετική υποχρέωσή του, να καταβάλει τα καθυστερούμενα ποσά εντός δύο (2) μηνών από τη λήψη της ειδοποίησης.
6. Στο τέλος κάθε έτους ο Ταμίας παραδίδει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατάσταση των μελών, που δεν συμμορφώνονται με τις προηγούμενες διατάξεις, επισυνάπτοντας αντίγραφα των ειδοποιήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαγράφει τα μέλη με απόφασή του,
που γνωστοποιεί προς αυτά εγγράφως.
7. Μέλη τα οποία έχουν διαγραφεί με την διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση εγγραφής, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό. Προϋπόθεση όμως για να τεθεί προς συζήτηση η νέα αίτηση, αποτελεί η τακτοποίηση όλων των παλαιών οικονομικών υποχρεώσεων του αιτούντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 12ο – Γενικά
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Ομίλου και αποφασίζει για κάθε θέμα του, το οποίο δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση είναι τακτική ή έκτακτη, σύμφωνα με τη διάκριση των επόμενων άρθρων.
2. Στη Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται τα μέλη που έχουν πλήρως τακτοποιημένες όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Όμιλο.
Άρθρο 13ο – Τακτική Γενική Συνέλευση
Μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους τα μέλη του Ομίλου συγκαλούνται σε ετήσια Γενική Συνέλευση. Η πρόσκληση κοινοποιείται προς τα μέλη τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία και σ’ αυτήν αναγράφονται με ακρίβεια ο τόπος και ο χρόνος, καθώς και όλα τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Στην ίδια πρόσκληση μπορεί επίσης να αναφέρεται η ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης, για την
περίπτωση που δεν σημειωθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίας, 2. Κατά τη Γενική Συνέλευση:
 Το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί διά του Προέδρου ή άλλου μέλους και προβαίνει σε απολογισμό των πεπραγμένων του έτους που πέρασε.
 Υποβάλλεται για έγκριση ο ταμειακός απολογισμός και ισολογισμός του έτους που πέρασε, και κατατίθεται ο προϋπολογισμός του νέου έτους.

 Διαβάζεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή η έκθεση για την διαχείριση της χρήσης που έληξε, καθώς και οι παρατηρήσεις της για την κίνηση των λογαριασμών του Ομίλου, μαζί με τις παρατηρήσεις και προτάσεις της για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη.
 Διεξάγεται συζήτηση και ψηφοφορία επί του απολογισμού, του ισολογισμού, του προϋπολογισμού και των προτάσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 Εκλέγεται, ανά διετία, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.
3. Στην τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να συζητηθούν και οποιαδήποτε άλλα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, και μετά την εξάντλησή της, εφ’ όσον τεθούν στην αρχή της συνεδρίασης και εγκριθεί η συζήτηση τους από την πλειοψηφία των παρόντων.
Άρθρο 14ο – Έκτακτη Γενική Συνέλευση
1. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Όμιλο. Στην αίτηση αναφέρονται λεπτομερώς τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 2. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται επίσης για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εάν τα μέλη του, συμπεριλαμβανομένων και των αναπληρωματικών, απέμειναν για οποιοδήποτε λόγο λιγότερα από έξι (6).
Άρθρο 15ο – Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάζει εφ’ όσον παρίστανται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του όλου αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς τον Όμιλο.
2. Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρξει απαρτία, τότε η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται όπως έχει ορισθεί στην πρόσκληση, χωρίς άλλη ειδοποίηση, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια ακριβώς θέματα. Η Συνέλευση τότε θεωρείται ότι έχει απαρτία και μπορεί να διεξαχθεί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών, εκτός των περιπτώσεων που από το Νόμο ή το καταστατικό απαιτείται ορισμένη αυξημένη απαρτία.
3. Την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος και προεδρεύει μέχρι την εκλογή του Προέδρου και των δύο Γραμματέων, ο οποίοι και διευθύνουν τις εργασίες της Συνέλευσης.
4. Μόλις εκλεγεί το Προεδρείο προβαίνει στην καταμέτρηση των παρόντων και στη διαπίστωση της απαρτίας, η οποία επιτρέπει την πραγματοποίηση των εργασιών της Συνέλευσης. Το αποτέλεσμα καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και ακολουθεί η συνεδρίαση, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη.
5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η ψηφοφορία είναι μυστική μόνο κατά τις Αρχαιρεσίες,

και όταν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα. Εάν μία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν η δεύτερη ψηφοφορία αποβεί άκαρπη η πρόταση αποσύρεται και μπορεί να επαναταθεί σε προσεχή Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 16ο – Αρχαιρεσίες
1. Κάθε δύο χρόνια η τακτική Γενική Συνέλευση προβαίνει στην διεξαγωγή Αρχαιρεσιών, για την ανάδειξη επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στην εκλογή τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής.
2. Καθήκοντα Εφορευτικής Επιτροπής εκτελεί το Τριμελές Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο πλαισιώνεται από δύο (2) ακόμα μέλη ως ψηφοσυλλέκτες. Δεν
μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντα αυτά τα μέλη τα οποία έχουν θέσει υποψηφιότητα για οποιοδήποτε αξίωμα του Ομίλου.
3. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή έχουν μόνο τα μέλη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.
4. Οι δηλώσεις υποψηφιότητας κατατίθενται στη Γραμματεία του Ομίλου εγγράφως τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η γραμματεία του Ομίλου συγκεντρώνει τις δηλώσεις υποψηφιότητας, συντάσσει και εκτυπώνει ενιαίαο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά και με χωριστή κατάσταση για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5. Κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή καλεί κάθε μέλος του Ομίλου με τη σειρά του μητρώου μελών και του παραδίδει ένα φάκελο και το ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των υποψηφίων.
6. Κάθε μέλος μπορεί να εκφράσει τις προτιμήσεις του, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο μέχρι επτά (7) σταυρούς προτίμησης για τη Διοικητικό Συμβούλιο, και μέχρι τρεις (3) σταυρούς για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
7. Όταν ολοκληρωθεί η ψηφοφορία η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψηφοδελτίων και στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, με βάση τη σειρά επιτυχίας των υποψηφίων. Εκλέγονται με βάση τη σειρά επιτυχίας οι πρώτοι επτά (7) για το Διοικητικό Συμβούλιο, και οι πρώτοι τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Επίσης ανακηρύσσονται
τρεις (3) αναπληρωματικοί για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
8. Εντός τριών (3) ημερών από τη διεξαγωγή των αποτελεσμάτων ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιεί τον πίνακα των επιτυχόντων στον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο. Ο τελευταίος συγκαλεί εντός επτά (7) ημερών το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα. Ευθύς μετά την συγκρότηση αυτή, ο

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, παραδίδει στον εκλεγέντα Γραμματέα τα πρακτικά, υπογεγραμμένα από τον ίδιο και τα άλλα δύο μέλη του Προεδρείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 17ο – Διοικητικό Συμβούλιο
1. Ο Όμιλος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μελών για διετή θητεία.
2. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο παραιτηθεί πριν λήξει η θητεία του, προκηρύσσεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες έκτακτη Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. Τις διαδικασίες για την Γενική Συνέλευση διεξάγει το παραιτηθέν Διοικητικό Συμβούλιο ή η Εξελεγκτική
Επιτροπή.
Άρθρο 18ο – Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο:
 Ασκεί την ανώτατη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του Ομίλου, τη διεύθυνση των υποθέσεων και υπηρεσιών του, αποφασίζει και επιλύει ανέκκλητα κάθε ζήτημα σχετικό με το σκοπό του, που δεν έχει ανατεθεί ειδικά με το καταστατικό στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή δεν προβλέπεται από το καταστατικό.
 Αποφασίζει για κάθε δαπάνη που προβλέπεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Διορίζει και απολύει το έμμισθο ή άμισθο προσωπικό του Ομίλου και καθορίζει την αμοιβή του.
 Συντάσσει και υποβάλλει στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον απολογισμό.
 Προκηρύσσει και αθλοθετεί ιστιοπλοϊκούς αγώνες και φροντίζει για την εκπαίδευση και άθληση των μελών του Ομίλου.
 Συγκροτεί επιτροπές για την καλύτερη διεξαγωγή και επιτυχία των αγώνων και λοιπών εκδηλώσεων.
 Ορίζει εκπροσώπους του Ομίλου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, για τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις, ενώσεις ή συνδέσμους.
 Συντάσσει και τροποποιεί τους εσωτερικούς κανονισμούς του Ομίλου και φροντίζει για ην τήρησή τους.
 Προβαίνει στην κατασκευή, αγορά και ενοικίαση εγκαταστάσεων και σκαφών και φροντίζει για την καλή συντήρησή τους.
 Υποβάλλει όπου απαιτείται, υπομνήματα και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Ομίλου.
 Σε επείγουσες περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο με δική του ευθύνη μπορεί να προβεί σε δαπάνη που αφορά τους σκοπούς του Ομίλου και δεν προβλέπεται στο

ψηφισμένο προϋπολογισμό ή να κάνει υπέρβαση προϋπολογισμένης δαπάνης, με την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές δεν υπερβαίνουν το 1/10 των εξόδων του προηγούμενου έτους. Στις περιπτώσεις αυτές η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 19ο – Λειτουργία του Δ.Σ.
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, προσκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή έκτακτα μετά από αίτηση τριών (3) τουλάχιστον μελών του, θεωρείται δε ότι ευρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη. Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές για τα μέλη, εκτός αυτών που αφορούν προσωπικά θέματα. 2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός των περιπτώσεων όπου ρητά απαιτείται μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η γνώμη προς την οποία συντάχθηκε η ψήφος του Προέδρου. Για ζητήματα προσωπικά η ψηφοφορία είναι πάντοτε μυστική και σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση απορρίπτεται.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικά υπεύθυνα και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από το καταστατικό. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν φέρει ευθύνη για απόφαση, κατά τη λήψη της οποίας, απουσίαζε ή παρίστατο αλλά διαφώνησε και η διαφωνία του καταχωρήθηκε στα πρακτικά. 4. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εκπληρώνει τα καθήκοντά του κανονικά, η Γενική Συνέλευση, με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να αποφασίσει την έκπτωση του. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει σε τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις αδικαιολόγητα, αν και ειδοποιήθηκε έγκαιρα, θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίστανται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκχωρεί αρμοδιότητες του ή αρμοδιότητες συγκεκριμένου μέλους του, σε άλλα μέλη ή σε υπαλλήλους του Ομίλου.
Απαγορεύεται έστω και προσωρινά η άσκηση καθηκόντων Προέδρου, Γενικού Γραμματεά και Ταμία από το ίδιο μέλος ή από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμού.
6. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένων υπ’ όψη των διατάξεων του Αστικού Κώδικα περί εντολής, δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση, εκτός από τα έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής, στην περίπτωση μετακίνησης τους εκτός τόπου κατοικίας του, για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στον Όμιλο.
7. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς τον Όμιλο από τα μέλη το Διοικητικού Συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

8. Απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τους ή τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους, ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου.
Άρθρο 20ο – Πρόεδρος
ΙΙ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Α.
1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Όμιλο σε κάθε δικαστική ή διοικητική αρχή, και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και συμβάλλεται στο όνομα του Ομίλου, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.
2. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση σε συνεδρίαση και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, μέχρι να εκλεγεί προεδρείο σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 15, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη στις συνεδριάσεις σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, και γενικά διευθύνει τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει τα πρακτικά του Δ.Σ., και της Γ.Σ., καθώς και κάθε έγγραφο του Ομίλου, λογοδοτεί στη Γ.Σ. για λογαριασμό του Δ.Σ. Δικαιούται να καλεί τα μέλη του Ομίλου και του Δ.Σ. στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον Όμιλο, και μεριμνά για την τήρηση του καταστατικού και των κανονισμών.
3. Υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα που έχουν προσυπογραφεί από τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, για να γίνουν εγκεκριμένες πληρωμές.
4. Προβαίνει μετά από απόφαση του Δ.Σ. σε παραίτηση από δικόγραφα ή δικαιώματα του Ομίλου, υπογράφει συνυποσχετικά διαιτησίας, διορίζει δικηγόρους για τη δικαστική ή εξώδικη εκπροσώπηση, και προβαίνει μετά από απόφαση της Γ.Σ. σε εκποίηση κινητών και ακινήτων του Ομίλου.
Άρθρο 21ο – Αντιπρόεδρος
1. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα του τον Πρόεδρο, όταν ο
τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται και ο Αντιπρόεδρος, τον αναπληρώνει το αρχαιότερο παριστάμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός του Γενικού Γραμματέα ή Ταμία.
2. Είναι υπεύθυνος για τα έντυπα του Ομίλου, εκτός εκείνων που αφορούν τις Σχολές.
3. Έχει την ευθύνη για θέματα τύπου και δημοσίων σχέσεων του Ομίλου και ειδικότερα
φροντίζει για την προβολή και έγκαιρη γνωστοποίηση της δραστηριότητας του Ομίλου στα

μέσα μαζικής ενημέρωσης.
4. Είναι υπεύθυνος για τη συγκέντρωση και φύλαξη του έντυπου και φωτογραφικού υλικού, που προβάλει τον Όμιλο και για τη βιβλιοθήκη του Ομίλου.
Άρθρο 22ο – Γενικός Γραμματέας
1. Ο Γενικός Γραμματέας έχει τη διεύθυνση και εποπτεία των γραφείων, υπηρεσιών και εγκαταστάσεων του Ομίλου και του Προσωπικού τους.
2. Τηρεί την αλληλογραφία του Ομίλου, τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, φυλάει τα βιβλία πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων. Φυλάει τη σφραγίδα, τα αρχεία και το βιβλίο περιουσίας του Ομίλου, καθώς και κάθε άλλο βιβλίο σχετικό με τα καθήκοντά του. Διενεργεί και εποπτεύει την
αλληλογραφία και την εν γένει γραμματειακή εργασία του Ομίλου και των διαφόρων επιτροπών.
3. Ευθύνεται για την έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως, τα οποία συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Ταμία.
4. Ενημερώνει τον Ταμία του Ομίλου για τα εισπρακτέα για διάφορους λόγους ποσά.
5. Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται, απαπληρώνει άλλο μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζει ο Πρόεδρος.
Άρθρο 23ο – Ταμίας
1. Ο Ταμίας ενεργεί για κάθε είσπραξη εκδίδοντας σχετική διπλότυπη απόδειξη, καθώς και κάθε πληρωμή με βάση εντάλματα που έχουν υπογράψει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, στα οποία επισυνάπτει και την ισόποση απόδειξη του δικαιούχου.
2. Φροντίζει για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε τυχόν εξάντληση της πίστωσης.
3. Τηρεί βιβλίο ταμείου και βιβλίο εισπράξεων – πληρωμών, τα οποία θέτει υπ ́ όψη του Διοικητικού Συμβουλίου για ενημέρωση.
4. Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλει υπολογισμό της διαχείρησης του έτους που πέρασε με σχετική έκθεση ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5. Ο Ταμίας ευθύνεται προσωπικά για τα χρήματα και λοιπά αξιόγραφα του ταμείου,
κρατά ένα ποσό για τις τρέχουσες δαπάνες του Ομίλου, και καταθέτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα χρήματα στο όνομα του Ομίλου σε τραπεζικό λογαριασμό ή επενδύει μέρος των χρημάτων αυτών σε χρηματόγραφα.
6. Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε πληρωμή που έκανε χωρίς κανονικά δικαιολογητικά ή χωρίς την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, και επιμελείται για την τήρηση του νόμου περί τελών χαρτοσήμου και φορολογίας γενικά.

7. Με έγγραφη εξουσιοδότηση που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι νόμιμοι παραστάτες τους, ο Ταμίας αναλαμβάνει από τους λογαριασμούς στο όνομα του Ομίλου και υπογράφει τη σχετική διπλότυπη απόδειξη είσπραξης.
8. Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνει άλλο μέλλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει ο Πρόεδρος.
Άρθρο 24ο – Έφοροι
1. Για την καλύτερη λειτουργία του Ομίλου προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις Εφόρων:
 Αγώνων
 Εκπαίδευσης  Λιμένος
 Εγκαταστάσεων  Θαλασσοπορίας  Σκαφών
 Τριγώνου
2. Οι θέσεις εφόρων πληρούνται ανάλογα με τις ανάγκες με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει στο ίδιο άτομο καθήκοντα μιας ή περισσοτέρων Εφοριών.
3. Οι έφοροι εφ’ όσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να μετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 25ο – Καθήκοντα Εφόρων
1)Ο Έφορος Αγώνων:
 Έχει τη γενική φροντίδα και ευθύνη για την κατάρτιση του αγωνιστικού προγράμματος του Ομίλου, καθώς και τη διοργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων.
2)Ο Έφορος Εκπαίδευσης:
 Έχει τη γενική ευθύνη και φροντίδα για τη διοργάνωση των σχολών ιστιοπλοΐας του Ομίλου και την αξιοποίηση των μαθητών των σχολών.
3)Ο Έφορος Λιμένος:
 Είναι αρμόδιος για την εφαρμογή του εγκεκριμένου κανονισμού λιμένος, και τη χρησιμοποίηση του λιμένος από τα σκάφη σύμφωνα με τον Κανονισμό.
 Καθορίζει τη θέση και τον τρόπο αγκυροβολίας των σκαφών.
 Εισηγείται στο Δ. Συμβούλιο για όλα τα σχετικά με το λιμάνι θέματα.
4)Ο Έφορος Εγκαταστάσεων
 Είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των ελεύθερων χώρων και εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 Φροντίζει για τη σωστή χρήση των εγκαταστάσεων και αποθηκών του Ομίλου από τα μέλη.

 Ελέγχει τη λειτουργία του κυλικείου του Ομίλου από οικονομική και λειτουργική άποψη.
 Επιμελείται την εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του εντευκτηρίου.
5)Ο Έφορος Θαλασσοπορίας:
 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας του τμήματος θαλασσοπορείας.  Φροντίζει για την οργάνωση ομαδικών ταξιδίων.
6)Ο Έφορος Σκαφών:
 Φροντίζει για τη συντήρηση και φύλαξη των σκαφών του Ομίλου καθώς και του εξοπλισμού τους.
 Έχει την αποκλειστική ευθύνη της αποθήκης εφοδίων.
 Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τις επισκευαστικές ανάγκες των σκαφών και για τη σωστή χρησιμοποίησή τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο 26ο – Οικονομικό Έτος
Το οικονομικό και διαχειριστικό έτος του Ομίλου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.
Άρθρο 27ο – Βιβλία
1. Ο Όμιλος τηρεί τα ακόλουθα βιβλία:
 Μητρώο μελών
 Πρακτικά Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
 Πρακτικά Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
 Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων
 Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων
 Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων
2. Τα βιβλία πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.
Άρθρο 28ο – Αντίτιμο για τα μαθήματα των σχολών
Ο Όμιλος για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης του αθλήματος που καλλιεργεί (ιστιοπλοΐα) δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο
αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992.
Άρθρο 29ο – Συμμετοχή σε αγώνες
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του Ομίλου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική

ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες, στις οποίες μετέχει ο Όμιλος. Σε αντίθετη περίπτωση, η οικεία αθλητική ομοσπονδία δύναται να περικόπτει ή να διακόπτει για ορισμένο χρονικό διάστημα την καταβολή επιχορήγησης προς τον Όμιλο, για την συμμετοχή σε αγώνες ή τη διοργάνωση αγώνων, χωρίς την έγκρισή της.
Άρθρο 30ο – Ειδική αθλητική αναγνώριση
Ο Όμιλος δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το άθλημα που καλλιεργεί (ιστιοπλοΐα). Η ειδική αυτή αναγνώριση χορηγείται ύστερα από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτημένου οργάνου της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης, εφόσον πληρούται οι όροι της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 2725/1999, είτε οι όροι
της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου του ιδίου παραπάνω Νόμου.
Άρθρο 31ο – Τροποποίηση καταστατικού
1. Πρόταση, για τροποποίηση του καταστατικού, εκτός των διατάξεων που αφορούν τους σκοπούς του Ομίλου, υποβάλλεται από μέλη που αριθμούν το ένα πέμπτο (1/5)των μελών με δικαίωμα ψήφου.
2. Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται η παρουσία του ημίσεως (1/2) των μελών με δικαίωμα ψήφου και ταμειακώς ενημέρων, και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
3. Για την τροποποίηση διατάξεων που αφορούν τους σκοπούς του Ομίλου απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών.
Άρθρο 32ο – Διάλυση του Ομίλου
1. Για τη διάλυση του Ομίλου απαιτούνται η παρουσία και η πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του παρόντος καταστατικού.
2. Σε περίπτωση διάλυσης του Ομίλου η περιουσία του, μετά την εκκαθάριση, περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.
Άρθρο 33ο – Ακροτελεύτιο
1. Απαγορεύεται οπωσδήποτε η ανάμειξη του Ομίλου ως σωματείου στην πολιτική ή σε δραστηριότητες άσχετες προς τους σκοπούς του ομίλου, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο παρόν καταστατικό.
2. Για ζητήματα που δεν προβλέπονται στο παρόν ή σε περίπτωση ασάφειας κάποιου
άρθρου αποφαίνεται τελεσίδικα η Γενική Συνέλευση εκτός εάν υπάρχει ρητή πρόβλεψη νόμου.
3. Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 33 άρθρα αναγνώσθηκε, συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση της 2/2/2000, από τα παριστάμενα μέλη, τα οποία και το υπογράφουν, θα ισχύσει δε μετά την έγκριση του από το Πρωτοδικείο Χαλκίδας και την εγγραφή του στο οικείο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Χαλκίδα, 2-2-2000
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Κανονισμός Λιμένος
1.1 EΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Όπου στον παρόντα κανονισμό χρησιμοποιούνται αριθμοί έχουν τις αντίστοιχες έννοιες.1.2 ΛΙΜΕΝΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Είναι ο θαλάσσιος χώρος και τα αντίστοιχα κρηπιδώματα του όρμου Βούρκου Χαλκίδας του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί στον Όμιλο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του με την 4729/19.08.88 απόφαση της Νομαρχίας Ευβοίας και όπως τροποποιήθηκε με την 4507/94 απόφαση της Νομαρχίας Ευβοίας.
1.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΑ
Είναι οι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις επί των κρηπιδωμάτων ή μέσα στο θαλάσσιο χώρο και κυρίως επί του βυθού, οι οποίες προορίζονται για την εξυπηρέτηση των ελλιμενιζομένων σκαφών.
1.4 ΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Είναι τα κάθε είδους σκάφη ιδιοκτησίας των τακτικών μελών του Ομίλου.
1.5 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ
Είναι ο αναφερόμενος στο έγγραφο εθνικότητας σκάφους νηολογημένου υπό Ελληνική σημαία και σε Περίπτωση συνιδιοκτησίας ο κάτοχος ποσοστού τουλάχιστον 30%.
1.6 ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΣΚΑΦΟΣ
Είναι το σκάφος το οποίο φέρει ιστία, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν μοναδική κινητήρια δύναμη σε όλες τις πλεύσεις. Η ύπαρξη μηχανής η οποία μπορεί να κινήσει το σκάφος αυτοτελώς δεν μεταβάλει το χαρακτηρισμό του.
1.7 ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΦΟΣ Είναι το σκάφος που έχει μία ή δύο μηχανές οι οποίες και αποτελούν την μοναδική ή

τουλάχιστον τη συνήθη κινητήριο δύναμη του. Η ύπαρξη ιστού και βοηθητικών ιστών (τρεχαντήρια – trawlers) δεν μεταβάλλει το χαρακτηρισμό του.
2.1 ΧΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑ Στο θαλάσσιο χώρο του Λιμένα του Ομίλου ελλιμενίζονται τα παρακάτω σκάφη κατά σειρά προτεραιότητας.
· Τα σκάφη του Ομίλου (1.3).
·
2.2
Τα ιστιοφόρα σκάφη (1.6) ιδιοκτησίας των τακτικών μελών (1.4) του Ομίλου.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
Οι προϋποθέσεις για τον ελλιμενισμό σκάφους στο Λιμένα του Ομίλου είναι οι εξής: · Ο ιδιοκτήτης του σκάφους να είναι τακτικό μέλος του Ομίλου.
·
·
·
καταμέτρησης που ο Όμιλος αποδέχεται για την τέλεση του αγωνιστικού του προγράμματος. 2.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ Κάθε ιδιοκτήτης σκάφους που τόσο αυτός όσο και το σκάφος που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου (2.2) και επιθυμεί τον ελλιμενισμό του σκάφους του πρέπει να υποβάλλει
αίτηση ·
·
·
2.4
ελλιμενισμού Το
με Έγγραφο
την οποία Εθνικότητας
του
συνυποβάλλονται: σκάφους. εν ισχύ.
2.5
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
Το σκάφος να είναι νηολογημένο στο νηολόγιο του Ομίλου. Ο ιδιοκτήτης του σκάφους να είναι μόνιμος κάτοικος Χαλκίδας. Το σκάφος να είναι καταμετρημένο σε ένα τουλάχιστον από τα ισχύοντα συστήματα
Πρωτόκολλο
Πιστοποιητικό καταμέτρησης σε ισχύον σύστημα τέλεσης των αγώνων του Ομίλου.
Γενικής
Επιθεώρησης
ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
Ουδεμία θέση ελλιμενισμού στο Λιμένα του Ομίλου είτε θαλάσσια είτε χερσαία νοείται ως μόνιμη αλλά το σκάφος που την καταλαμβάνει αξιολογείται από το Δ.Σ. ανά διετία.
·
του
·
ελάχιστον.
· Την ενεργή παρουσία του ιδιοκτήτη ή των συνιδιοκτητών στην εν γένει ζωή του
Τα σκάφη και οι ιδιοκτήτες τους θα αξιολογούνται και θα κρίνονται για την παραμονή σκάφους στη θέση του ή όχι με τα παρακάτω κριτήρια. Τη συμμετοχή του σκάφους στα 2/3 του αγωνιστικού προγράμματος του Ομίλου κατ’
Ομίλου, τις εκδηλώσεις και τις υπόλοιπες δραστηριότητες του. · Την μέριμνα για τον ασφαλή ελλιμενισμό του σκάφους. · Τη συμμόρφωση του ιδιοκτήτη του ιδιοκτήτη σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος περί υποχρεώσεων ιδιοκτητών.
Κάθε σκάφος που καταλαμβάνει θέση προηγούμενου σκάφους που απομακρύνεται από το λιμάνι του Ομίλου ή άλλη νέα θέση, καταβάλλει εφ’άπαξ ποσόν που καθορίζεται κάθε χρόνο

με απόφαση του Δ.Σ. και το οποίο αποτελεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Ομίλου, είναι δε ανεξάρτητο από τα τρέχοντα λειτουργικά έξοδα της θέσης.
3.1 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ – ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ Στις προβλήτες και στα κρηπιδώματα που περιλαμβάνονται στο χώρο του Ομίλου όπως ορίζεται στην (1.1) του παρόντος, επιτρέπεται η ανέλκυση και εναπόθεση σκαφών ιδιοκτησίας τακτικών μελών του Ομίλου με εκπληρωμένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, προκειμένου να γίνει η συνηθισμένη συντήρηση των υφάλων και τυχόν μικροεπισκευές. Δικαίωμα ανέλκυσης και χρήσης των προβλητών και κρηπιδωμάτων έχουν τα σκάφη που κατέχουν θέση στον Όμιλο. Οι αιτήσεις ανέλκυσης εξετάζονται από το Δ.Σ. και το οποίο αποφασίζει για την ικανοποίηση τους ή όχι. Οι ιδιοκτήτες σκαφών που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την
προβλήτα του Ομίλου για την ανέλκυση τους, πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την κατάλληλη σχάρα για την ασφαλή εναπόθεση του σκάφους, αλλιώς η ανέλκυση δεν θα πραγματοποιείται. Οι ιδιοκτήτες των σκαφών τα οποία βρίσκονται στην ξηρά είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν καθημερινά για την καθαριότητα και τάξη του χώρου τον οποίο χρησιμοποιούν, δεδομένου ότι όλοι οι χώροι είναι προσπελάσιμοι και κοινόχρηστοι.
4.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
Ιδιοκτήτης στον οποίο παραχωρείται θέση ελλιμενισμού στο λιμάνι του Ομίλου υποχρεούται να εξοφλεί τις μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις κάθε φύσης οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Όμιλο, οι οποίες απορρέουν τόσο από την ιδιότητα του σαν μέλος όσο και από τη χρήση της θέσης, της προβλήτας και για τις παρεχόμενες από τον Όμιλο υπηρεσίες. Οι επιβαλλόμενες από το Δ.Σ. οικονομικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών θα είναι ανάλογες των πραγματικών δαπανών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Οι παραχωρούμενες θέσεις ελλιμενισμού σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. δεν είναι μεταβιβάσιμες απόλυτα. Μέλος του Ομίλου στο οποίο έχει παραχωρηθεί θέση για ελλιμενισμό σκάφους του εφόσον με οποιοδήποτε τρόπο χάσει την ιδιότητα του ιδιοκτήτη όπως ορίζεται στην (1.5) του παρόντος, υποχρεούται με δήλωση του να αναγγείλει την να κατάσταση στον Όμιλο μέσα σε δέκα ημέρες και μέσα στο ίδιο διάστημα να απομακρύνει το σκάφος από το αγκυροβόλιο. Σε περίπτωση που το μέλος προτίθεται να ελλιμενίσει άλλο σκάφος ιδιοκτησίας του στο λιμάνι του Ομίλου πρέπει να το γνωστοποιήσει με δήλωση του οπότε ο Όμιλος διατηρεί τη θέση στη διάθεση του για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με την προϋπόθεση ότι το νέο σκάφος από πλευράς
διαστάσεων μπορεί να ελλιμενιστεί στο αγκυροβόλιο του προηγούμενου. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται και ανανεώνεται με απόφαση του Δ.Σ. για ένα ακόμη έτος και μόνον, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης του οποίου το σκάφος πρόκειται να απουσιάσει για οποιοδήποτε λόγο πάνω από δύο εβδομάδες από το αγκυροβόλιο του, έχει την υποχρέωση να το αναγγείλει στη γραμματεία του Ομίλου. Ο Όμιλος έχει το δικαίωμα να διαθέσει με απόφαση του Δ.Σ. προσωρινά και για όσο διάστημα παραμένουν ελεύθερες τις

θέσεις των σκαφών τα οποία απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο από τα αγκυροβόλια τους για διάστημα μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων. Ιδιοκτήτης σκάφους από τον οποίο με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. αφαιρείται το δικαίωμα χρήσης της θέσης ελλιμενισμού που του έχει παραχωρηθεί, είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει το σκάφος το σκάφος του από το αγκυροβόλιο του μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία της κοινοποίησης σ’ αυτόν της σχετικής απόφασης, ή ανάρτησης της στον πίνακα ανακοινώσεων του Ομίλου για την περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση της στον ενδιαφερόμενο. Μετά Δε την εκπνοή του χρονικού ορίου γνωστοποιείται το γεγονός στο Λιμεναρχείο Χαλκίδας για τις δέουσες ενέργειες. Ιδιοκτήτης σκάφους εγγεγραμμένου στον πίνακα αναμονής και προτεραιότητας σε περίπτωση που το σκάφος του μεταβιβασθεί υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον
Όμιλο την μεταβίβαση εντός δεκα (10) ημερών και εφ’ όσον το επιθυμεί διατηρεί τη σειρά του στον πίνακα για ένα (1) έτος μετά από σχετική αίτηση.
5.1 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα υπάρχοντα μηχανοκίνητα σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμάνι του Ομίλου υπόκεινται στις γενικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφ’όσον συμβάλλουν στη διεξαγωγή του αγωνιστικού προγράμματος του Ομίλου συμμετέχοντας κατ’ ισομοιρία σαν σκάφη Επιτροπής Αγώνων και συνοδείας σε όλους τους αγώνες πρωταθλήματος του Ομίλου σύμφωνα με ετήσιο πρόγραμμα που θα καθορίζεται από το Δ.Σ.