“AVANTIS 2014” ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Ο Αγώνας AVANTIS 2014 θα διεξαχθεί σύµφωνα µε:
α) Τους κανονισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 5 της Προκήρυξης του αγώνα, όπως αυτοί τροποποιούνται από τις παρούσες Οδηγίες Πλου.
β) Τις παρούσες Οδηγίες Πλου.

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
Οι ανακοινώσεις προς τους αγωνιζόµενους θα αναρτώνται στον επίσηµο πίνακα ανακοινώσεων του Ι.Ο Χ.
3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οποιαδήποτε αλλαγή στις Οδηγίες Πλου θα ανακοινωθεί στην Συγκέντρωση Κυβερνητών και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ομίλου που βρίσκεται έξω από το εντευκτήριο του ομίλου μα εξαίρεση την παράγραφο 7 του παρόντος που ανακοινώνονται από την επιτροπή αγώνων στον στοίβο.
4. ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ
Τα σήµατα στην στεριά θα επιδεικνύονται ως ακολούθως: Στον ιστό του Ι.Ο.Χ.
Έπαρση του Απαντητικού Επισείοντα “AP” µε 2 ηχητικά σηµαίνει «Η ιστιοδροµία αναβάλλεται».
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΟΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
5.1 ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ
Εκκίνηση: από Μπούρτζι 04/05/2014, ώρα 10:30.
Διαδροµή: Μπούρτζι – Χαλκούτσι – Λευκαντί – Μαλακώντας – Μπούρτζι
Απόσταση: 20 ναυτικά µίλια.
5.2 Οι σημαδούρες θα είναι χρώματος κίτρινου ή πορτοκαλί
6. ΠΛΕΥΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΛΟΥ
Οι πλεύσεις του αγώνα και οι διελεύσεις, περιορισμοί είναι:
1. Εκκίνηση Μπούρτζι μεταξύ Επιτροπής και Πράσινου φάρου με συντεταγμένεςN38 24.374 E23 38.207
2. Χαλκούτσι Αφήνουμε την σημαδούρα αριστερά με συντεταγμένες N38 20.725 E23 43.561
3. Λευκαντί Αφήνουμε την σημαδούρα δεξιά με συντεταγμένες N38 24.149 E23 41.641
4. Μαλακώντας Αφήνουμε την σημαδούρα δεξιά με συντεταγμένες N38 23.538 E23 44.906
5.Τερματισμός Μπούρτζι μεταξύ Επιτροπής και Πράσινου φάρου
7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Σε περίπτωση που η ένταση του αέρα, κατά την κρίση της επιτροπής αγώνα, δεν επιτρέπει ολοκλήρωση όλης της διαδρομής η επιτροπή δύναται να κάνει επιβράχυνση του αγώνα σε οποιοδήποτε σημείο στροφής κρίνει απαραίτητο, επαίροντας το γράμμα “S”, και τερματίζοντας τα σκάφη με σφυριγμό.
8. ΣΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΕΩΝ
Τα συμμετέχοντα σκάφη δεν υποχρεούνται να φέρουν διακριτικό σήµα κλάσης.
9. ΕΚΚΙΝΗΣΗ
9.1 Οι εκκινήσεις των ιστιοδρομιών θα δοθούν σύµφωνα µε τον κανόνα 26 των R.R.S.:
9.2 Οι χρόνοι της διαδικασίας εκκίνησης πρέπει να λαμβάνονται από τα οπτικά σήµατα. Η αποτυχία ενός ηχητικού σήµατος πρέπει να αγνοείται.
9.3 Ένα σκάφος που δεν εκκινεί εντός 20 λεπτών µετά το σήµα της εκκίνησής του, θα βαθμολογείται ως µη εκκινήσαν (DNS), σε τροποποίηση του κανόνα Α4 των R.R.S.
9.3 Όλα τα σήµατα θα ανακοινώνονται από το VHF κανάλι 72. Η αναµετάδοση των σηµάτων είναι µόνο για ενημερωτικό σκοπό. Δεν αποτελεί αιτία για αίτηση για αποκατάσταση η περίπτωση παράληψης ή λάθους στην αναγγελία των σηµάτων µέσω VHF (τροποποίηση του κανόνα RRS 60.1 (b))
10. ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΩΝ
10.1 ΓΡΑΜΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
10.1.1 Γραμμή εκκίνησης είναι η νοητή γραμμή μεταξύ του Σκάφους επιτροπής στο δεξί άκρο και του πράσινου φωτοσημαντήρα στο Μπούρτζι στο αριστερό άκρο. Τα σήµατα εκκινήσεως θα δοθούν από το σκάφος της Επιτροπής Αγώνων που θα είναι αγκυροβοληµένο στην δεξιά πλευρά της γραµµής εκκίνησης, την Κυριακή 4 Μαΐου 2014 και ώρα 10:30.
10.1.2 Όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ιδανικές ή σε περίπτωση τεχνικού κωλύματος, το σκάφος Επιτροπής Αγώνων µπορεί να κρατήσει τη θέση του χρησιμοποιώντας μηχανή. Αυτό δεν αποτελεί αιτία για αίτηση αποκατάστασης προς την Επιτροπή Αγώνων.
10.1.3 Κάθε σκάφος που προτίθεται να πάρει εκκίνηση, οφείλει µέχρι δέκα (10) λεπτά πριν τη πρώτη εκκίνηση να περάσει από το σκάφος της Επιτροπής Αγώνων στο δεξιό άκρο της γραµµής εκκίνησης και να αναφερθεί στο κανάλι 72 του VHF.
Καµία διαδικασία απογραφής δεν επιτρέπεται µετά το προειδοποιητικό σήµα της εκκίνησης (πεντάλεπτο).
10.1.4 Σκάφη που για οποιοδήποτε λόγο δεν πρόλαβαν να είναι στη γραµµή εκκίνησης έγκαιρα και να κάνουν χρήση της δυνατότητας για εκκίνηση που τους παρέχει το άρθρο 8.2, οφείλουν να ειδοποιήσουν, µετά το σήµα εκκίνησης, µε το VHF στο κανάλι 72 την Επιτροπή Αγώνων για την πρόθεσή τους να εκκινήσουν.
Το ίδιο ισχύει και για όσα σκάφη δεν πρόλαβαν να απογραφούν πριν το Προειδοποιητικό σήµα.
10.1.5 Η Επιτροπή Αγώνων θα χαρακτηρίσει DNC όλα τα σκάφη που δεν ανέφεραν την παρουσία τους στη γραµµή εκκίνησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9.1.5 ή 9.1.6.
10.2. ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
10.2.1 Γραμμή τερματισμού είναι η νοητή γραμμή μεταξύ του Σκάφους επιτροπής στο αριστερό άκρο και του πράσινου φωτοσημαντήρα στο Μπούρτζι στο δεξί άκρο.
10.2.2 Τα σκάφη που τερµατίζουν οφείλουν αµέσως µετά τον τερµατισµό τους να αναφέρουν µε το VHF στο κανάλι 72 τον αριθµό ιστίου και το όνοµα του σκάφους στην Επιτροπή Αγώνων. Είναι ευθύνη του κάθε σκάφους να βεβαιωθεί από την Επιτροπή Αγώνων ότι τερµάτισε.
10.2.3 Ο τερµατισµός κάθε σκάφους θα επισηµαίνεται µε συριγµό.
10.2.4 Οι γραµµές εκκίνησης και τερµατισµού στο Μπούρτζι φαίνεται ενδεικτικά στο σχεδιάγραµµα που επισυνάπτεται στο τέλος αυτών των Οδηγιών Πλου.
11. ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ
Μερική ανάκληση θα δοθεί σύµφωνα µε τον κανόνα 29.1 των Διεθνών Κανονισµών της I.S.A.F. Ένα πρόωρα εκκινήσαν σκάφος έχει 20 λεπτά χρόνο να επανορθώσει.
Εάν υπάρχει δυνατότητα, η Επιτροπή Αγώνων θα προσπαθήσει να ειδοποιήσει ονοµαστικώς µέσω VHF τα πρόωρα εκκινήσαντα σκάφη. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν δίνεται το δικαίωµα στους αγωνιζόµενους για αίτηση επανόρθωσης.
12. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ
Γενική ανάκληση θα δοθεί σύµφωνα µε τον κανόνα 29.2 των Διεθνών Κανονισµών της I.S.A.F.
13. ΩΡΑ
Όλες οι ώρες για το 2014 αναφέρονται σε ώρα Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τηλέφωνο 14844.
14. ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Δεν θα δοθεί Πρόγνωση Καιρού στους αγωνιζόµενους.
15. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ
Εφαρµόζεται το άρθρο 10 των Ειδικών Διατάξεων της Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο 2014.
16. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
16.1 Για τα σκάφη τα καταµετρηµένα κατά ORCi, ORC Club το χρονικό όριο τερµατισµού είναι το διπλάσιο του Γενικού Βαθµού Ικανότητας (G.P.H.) πολλαπλασιασµένο επί τον αριθµό των µιλίων της ιστιοδροµίας για το κάθε σκάφος, που αναφέρονται στο άρθρο 5 αυτών των Οδηγιών Πλου.
16.2 Το χρονικό όριο τερµατισµού, σε ώρες, κάθε συµµετέχοντος σκάφους αναφέρεται στην κατάσταση συµµετεχόντων σκαφών.
  1. Σκάφη που δεν τερµάτισαν µέσα στο χρονικό τους όριο, θα βαθµολογηθούν «ΔΕΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝ» (DNF) σε τροποποίηση των κανόνων RRS 35 & Α4.1
  2. Σε περίπτωση επιβράχυνσης το χρονικό όριο παραμένει αναλλοίωτο.
17. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ
Για τα καταμετρημένα κατά ORCi. σκάφη θα εφαρμοσθεί το Performance Curve Scoring Constructed Course.
Τα δεδομένα των μετρήσεων της Επιτροπής Αγώνων, σχετικά με τον προσδιορισμό των πλεύσεων (διεύθυνση του ανέμου) δεν αποτελούν λόγο αίτησης για επανόρθωση.
Είναι όμως στην κρίση της Επιτροπής Αγώνων η εξαγωγή των αποτελεσμάτων με χρήση του εναλλακτικού τρόπου Performance Line στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα μέτρησης διευθύνσεων αέρα.
18. ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν τηρήθηκαν οι κανονισµοί που αναφέρονται στην Προκήρυξη του αγώνα και στις Οδηγίες Πλου, ο εντεταλµένος εκπρόσωπος του σκάφους οφείλει να υποβάλει
«Δήλωση µη Τήρησης Κανονισµών» στην Επιτροπή Αγώνων το αργότερο μία (1) ώρα µετά τον τερµατισµό του σκάφους στην ιστιοδροµία που έγινε η παράβαση.
19. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
19.1 Ενστάσεις πρέπει να κατατεθούν στην Επιτροπή Αγώνων μία (1) ώρα το αργότερο µετά τον τερµατισµό του ενιστάµενου σκάφους. Προς διευκόλυνση της παραλαβής των ενστάσεων οι ενδιαφερόµενοι να επικοινωνούν µε την Επιτροπή Αγώνων µέσω V.H.F. ή στο τηλέφωνο 6944356225 Κατέκος Γιώργος ή 6932326114 (Ανδρεάδης Γιώργος)
19.2 Οι ενστάσεις πρέπει να είναι γραµµένες στο ειδικό έντυπο που διατίθεται από την Επιτροπή Αγώνων. Δεν υπάρχει χρηματικό παράβολο για τις ενστάσεις.
19.3 Οι ενστάσεις θα εκδικαστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων την ίδια ημέρα στις εγκαταστάσεις του Ι.Ο.Χ μία ώρα μετά τον τερματισμό του τελευταίου σκάφους.
19.4 Οι εντεταλµένοι εκπρόσωποι των σκαφών θα ενηµερωθούν έγκαιρα από την Γραµµατεία της Επιτροπής Αγώνων, για την ακριβή ώρα, τον χώρο και την σειρά εκδίκασης των ενστάσεων τους.
19.5 Οι εντεταλµένοι εκπρόσωποι των ενεχοµένων σκαφών οφείλουν µε δική τους ευθύνη, να ενηµερώσουν τους µάρτυρες τους, αν υπάρχουν, ώστε να παραστούν.
20. ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
Οι µηχανές των συµµετεχόντων σκαφών πρέπει να µην λειτουργούν µε το προπαρασκευαστικό σήµα της εκκινήσεως (τετράλεπτο). Είναι στην κρίση της επιτροπής αγώνα να χαρακτηρίσει ένα σκάφος DNS για λειτουργία της μηχανής μέσα στο τετράλεπτο.
Απαγορεύεται χρήση µηχανής για πρόωση του σκάφους (RRS 42). Σε περίπτωση προσάραξης σκάφους ή σύγκρουσης µε άλλο σκάφος ή αντικείµενο ισχύει ο κανόνας RRS 42.3 (g)
21. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΑΓΩΝΑ
Σκάφη που για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε σηµείο, όποιας ιστιοδροµίας εγκαταλείψουν τον αγώνα, είναι υποχρεωµένα να ειδοποιήσουν το ταχύτερο δυνατόν την Επιτροπή Αγώνων δίνοντας τα ακόλουθα στοιχεία µε τον τρόπο που υποδεικνύεται παρακάτω :
 1. Όνοµα Σκάφους
 2. Αριθµός ιστίων
 3. Τόπο εγκαταλείψεως (σηµείο διαδροµής)
 4. Χρόνος εγκαταλείψεως
 5. Αιτία εγκαταλείψεως
 6. Πού ευρίσκεται το εγκαταλείψαν σκάφος
 7. Λιµάνι ή όρµος προορισµού
Με το VHF στο κανάλι 72, τηλεφωνικά , στα τηλέφωνα 6944356225 Κατέκος Γιώργος ή 6932326114 (Ανδρεάδης Γιώργος) ή στο Λιµεναρχείο Χαλκίδος (τηλ.22210-28888), µε την παράκληση να ειδοποιήσουν την Επιτροπή Αγώνων.
Η µη συμμόρφωση µε την Οδηγία Πλου 20.1 µπορεί να αποτελέσει λόγο εφαρμογής του κανόνα RRS 69, ενώ ο διοργανωτής όµιλος διατηρεί το δικαίωµα, µε απόφαση του ΔΣ, να αποκλείσει όσους δεν συμμορφώνονται από τους αγώνες που διοργανώνει για ορισμένο χρονικό διάστηµα και να υποβάλλει αίτηση στην Εθνική Αρχή για επιβολή ποινής στο σκάφος.
22. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ V.H.F. / ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
Κατά τη διάρκεια των εκκινήσεων και των τερματισμών στο κανάλι 72. Συνιστάται σε όλα τα αγωνιζόμενα σκάφη να έχουν ακρόαση στο κανάλι 72 κατά τη διάρκεια των εκκινήσεων και του τερματισμού τους.
Η επιτροπή αγώνων θα έχει συνεχή ακρόαση στο VHF, κανάλι 72.
Ένα σκάφος όταν αγωνίζεται, εκτός από επικοινωνία µε την Επιτροπή αγώνων, δεν επιτρέπεται να λαµβάνει ή µεταδίδει πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιµες σε όλα τα συµµετέχοντα σκάφη. (Τροποποίηση του κανόνα RRS 41). Αυτό ισχύει και για τα κινητά τηλέφωνα.
Επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού βοηθήµατος.
23. ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Το Γραφείο του Ι.Ο.Χ.
24. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ
24.1 Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις Ειδικές Διατάξεις της Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο.
24.2 Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου σκαφών απροειδοποίητα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή και σε οποιοδήποτε σηµείο (στεριά ή θάλασσα) κατά το διάστηµα από την ώρα της συγκέντρωσης κυβερνητών μέχρι και μία ώρα από τον τερματισμό του τελευταίου σκάφους.
24.3 Στην διάθεση της Επιτροπής Καταµέτρησης πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο του πιστοποιητικού καταµέτρησης µαζί µε το Μeasurement Inventory (όπου απαιτείται).
24.4 Ο εντεταλµένος εκπρόσωπος κάθε συµµετέχοντος σκάφους υποχρεούται πριν από την έναρξη της επιθεώρησης να καταθέσει στην Επιτροπή Ελέγχου κατάλογο των πανιών που βρίσκονται στο σκάφος.
24.5 Τα σκάφη ORCi & ORC Club οφείλουν να χρησιµοποιήσουν στον αγώνα µόνο καταµετρηµένα πανιά.
25. AΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
25.1 Η κατάσταση πληρώµατος µπορεί να τροποποιηθεί έως την συγκέντρωση κυβερνητών. Μετά από αυτή την ηµεροµηνία, αλλαγές στην σύνθεση των πληρωµάτων επιτρέπονται µόνον εφόσον ενηµερωθεί γραπτά η Επιτροπή Αγώνων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στην γραµµατεία, το αργότερο 1 ώρα πριν την εκκίνηση κάθε ιστιοδροµίας.
25.2 Για λόγους ασφαλείας και ευθύνης τόσο του εντεταλµένου εκπρόσωπου του σκάφους όσο και της Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασµένης ή ελλιπούς κατάστασης πληρώµατος µπορεί να επιφέρει ακύρωση του σκάφους στη συγκεκριµένη ιστιοδροµία.
25.3 Το συνολικό βάρος των µελών του πληρώµατος κάθε σκάφους ORCi & ORC Club δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο αναγραφόμενο στο πιστοποιητικό καταμέτρησης.
25.4 Αλλαγή κατεστραμμένου ή απολεσθέντος εξοπλισμού δεν θα επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Επιτροπής Αγώνος. Αιτήσεις για αλλαγή πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή Αγώνος στη πρώτη λογική ευκαιρία.
26. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Μετά το τέλος κάθε ιστιοδροµίας θα εκδοθούν προσωρινά αποτελέσµατα που θα αναρτηθούν στον επίσηµο πίνακα ανακοινώσεων εφόσον υπάρχουν ενστάσεις οι οποίες πρέπει να εκδικαστούν.
27. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ο υπολογισµός των αποτελεσµάτων για τα σκάφη τα καταµετρηµένα κατά ORCi θα γίνει µε τις πραγµατικές συνθήκες κάθε ιστιοδροµίας
28. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΠΙ ΣΚΑΦΩΝ
Ισχύει ο Κανονισµός 2014 της ISAF (ISAF Advertising Code) και ως εκ τούτου τα σκάφη που επιθυµούν να φέρουν ατοµική διαφήµιση κατά την διάρκεια του αγώνα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προαναφερόµενου κανονισµού και επιπλέον µε όσα ορίζει σχετικά η Εθνική τους Αρχή.
Η εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού 2014 της ISAF (ISAF Advertising Code), θα ισχύει από την συγκέντρωση κυβερνητών μέχρι και την λήξη της τελετής απονομής του αγώνα.
Σκάφη που φέρουν ατοµική διαφήµιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή άδεια από την Εθνική τους αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο της άδειας µαζί µε την δήλωση συµµετοχής.
29. ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Δεν υπάρχει Χορηγός στη διοργάνωση του AVANTIS 2014
30. ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ
Από την δύση µέχρι την ανατολή του ηλίου, ο Διεθνής Κανονισµός προς αποφυγή συγκρούσεων στην θάλασσα, αντικαθιστά τους κανονισµούς του Μέρους 2 των Διεθνών Κανονισµών Ιστιοδροµιών της I.S.A.F.
Στην διάρκεια αυτής της περιόδου, τα σκάφη οφείλουν να έχουν αναµµένους τους φανούς που προβλέπονται από τον Διεθνή Κανονισµό προς αποφυγήν συγκρούσεων στη θάλασσα, που πρέπει να είναι τοποθετηµένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε σε καµία περίπτωση να µην καλύπτονται από τα πανιά.
Τα σκάφη πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν εφεδρικούς φανούς.
31. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
31.1 Θα ισχύσει το σύστηµα Χαµηλής Βαθµολογίας, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α4 των Διεθνών Κανονισµών Ιστιοδροµιών της I.S.A.F. 2013 – 2016, µε τις ακόλουθες τροποποιήσεις του άρθρου Α4.2:
31.2 Ο Συντελεστής βαρύτητας κάθε ιστιοδροµίας ισούται µε 1.00.
32. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ – ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
32.1 Θα εφαρμοσθεί ποινή µίας στροφής για παράβαση κανόνα του Μέρους 2 των R.R.S., κανόνας (R.R.S. 44.2). Ένα σκάφος που έχει εκτελέσει ποινή σύµφωνα µε τον κανόνα RRS 31.2 ή 44.2, πρέπει να συµπληρώσει µια δήλωση συµµόρφωσης στην Γραµµατεία, µέσα στο χρονικό όριο που προβλέπεται για υποβολή ενστάσεων.
Σε περίπτωση παράβασης του κανόνα 31.1 των RRS (επαφή µε σηµείο) θα εφαρµόζεται ο κανόνας 31.2 των RRS (ποινή µίας στροφής).
Σε ενστάσεις καταµέτρησης σκαφών ORCi & ORC Club ισχύει το άρθρο 305 του Κανόνα ORC Rating Systems 2014.
32.2 Σκάφος που δεν τηρεί τους περιορισμούς πλού όπως περιγράφονται στο κεφ 6 του παρόντος θα χαρακτηριστεί DNF.
32.3 σκάφος που δεν εκκίνησε πρόωρα (OCS) και δεν επανόρθωσε θα λάβει ποινή 10
33. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Όλοι οι συµµετέχοντες στον αγώνα AVANTIS 2014 αποδέχονται αυτόµατα ότι ο Ι.Ο.Χ. και ο χορηγός της διοργάνωσης, εάν υπάρχει, διατηρούν το δικαίωµα επ’αόριστον, να δηµιουργούν, χρησιµοποιούν και προβάλλουν κατά την κρίση τους, κινηµατογραφικές εικόνες και ζωντανές αναµεταδόσεις σε φιλµ ή βίντεο και οποιαδήποτε αναπαραγωγή τους κατά την διάρκεια και µετά τους αγώνες, χωρίς καµία οικονοµική απαίτηση. Τα ονόµατα των συµµετεχόντων και βιογραφικό υλικό µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν ή αναπαραχθούν µε οιονδήποτε γνωστό τρόπο.
34. ΕΥΘΥΝΗ
34.1 Όλοι οι συµµετέχοντες στον αγώνα «AVANTIS 2014», αποδέχονται ότι διέπονται από τους Διεθνείς Κανονισµούς Ιστιοδροµιών της I.S.A.F. (RRS 2013 – 2016), τις Οδηγίες πλου και την Προκήρυξη του Αγώνα.
Όλοι οι συµµετέχοντες αποδέχονται να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη για τις ναυτικές ικανότητες του σκάφους τους, την εξαρτία, τις ικανότητες του πληρώµατος και τον εξοπλισµό ασφαλείας.
Όλοι οι συµµετέχοντες επίσης αποδέχονται να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη για ζηµιές που µπορεί να προκληθούν σε τρίτα άτοµα ή τα υπάρχοντά τους, τους εαυτούς τους ή τα υπάρχοντά τους, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα ως συνέπεια της συµµετοχής τους στη διοργάνωση, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τον Ι.Ο.Χ., την Επιτροπή Αγώνων, την Επιτροπή Ενστάσεων, τον χορηγό, εάν υπάρχει, και οποιοδήποτε µέλος εµπλεκόµενο στην διοργάνωση κάτω από οποιαδήποτε ιδιότητα και αποδέχονται εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη για την ασφάλεια, συµπεριφορά και την ενδυµασία των πληρωµάτων των σκαφών, των αντιπροσώπων και των φιλοξενουµένων τους.
34.2 Ο Ι.Ο.Χ η Οργανωτική Επιτροπή, η Επιτροπή Ενστάσεων, η Επιτροπή Αγώνων, ο χορηγός του αγώνα, εάν υπάρχει, και οποιοδήποτε άλλο άτοµο εµπλεκόµενο στην διοργάνωση AVANTIS 2014, δεν φέρει καµία ευθύνη για σωµατική ή υλική ζηµιά, τραυµατισµό ή θάνατο ή ότι άλλο ήθελε συµβεί, πριν, κατά την διάρκεια ή µετά τον αγώνα. Στην δήλωση συµµετοχής, ο εντεταλµένος εκπρόσωπος κάθε σκάφους θα απαιτηθεί να υπογράψει σχετική δήλωση όπου θα αποδέχεται αυτή την αποποίηση ευθύνης.
34.3 Η ασφάλεια του σκάφους και η διαχείρισή του, συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλειας προς τρίτους, είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη / κυβερνήτη, ο οποίος απαιτείται να εξασφαλίσει ότι το σκάφος είναι απόλυτα αξιόπλοο και κυβερνάται από πλήρωµα ικανό σε αριθµό και εµπειρία, το οποίο βρίσκεται σε κατάλληλη φυσική κατάσταση να αντιµετωπίσει δύσκολες καιρικές συνθήκες.
Ο ιδιοκτήτης / κυβερνήτης πρέπει να εξασφαλίζει την καλή κατάσταση της γάστρας, της εξαρτίας και όλου του εξοπλισµού του σκάφους.
Ο ίδιος πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλος ο εξοπλισµός ασφαλείας συντηρείται κατάλληλα και ότι το πλήρωµα γνωρίζει που βρίσκεται και πως χρησιµοποιείται.
34.4 Εφιστούµε την προσοχή στον θεµελιώδη κανόνα R.R.S. 4 του Μέρους Ι των Διεθνών Κανονισµών Ιστιοδροµιών της I.S.A.F. «Απόφαση για την συµµετοχή σε ιστιοδροµία».
35. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ
Όλα τα συµµετέχοντα σκάφη στον AVANTIS 2014 οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων για συµµετοχή του σκάφους σε αγώνες. Είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη κάθε σκάφους το επαρκές ποσό ασφαλιστικής κάλυψης .
36. ΑΠΟΝΟΜΕΣ
Η απονοµή επάθλων στους νικητές του AVANTIS 2014, θα γίνει στις εγκαταστάσεις του ΙΟΧ την 04-05-2014 και ώρα 20:30 με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες του αγώνα.
36. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η σύνθεση της Επιτροπής Ενστάσεων είναι η ακόλουθη :
Πρόεδρος: Βατίκαλος Γιώργος
Μέλη: Ορφανός Άγγελος
Μελπομένη Κεφάλα
Ροντογιάννης Άγγελος
Νταβανέλλος Ιωάννης
37. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η σύνθεση της Επιτροπής Αγώνων είναι η ακόλουθη :
Πρόεδρος: Κατέκος Γιώργος
Μέλη : Καμπάνης Αντώνης
Ανδρεάδης Γεώργιος
Νικολάου Βασίλειος
Βέρας Κώστας