ΑΓΩΝΑΣ “ΑΛΙΒΕΡΙ 2014” ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χαλκίδας (Ι.Ο.Χ.) προκηρύσσει τον αγώνα «ΑΛΙΒΕΡΙ 2014» ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο, 17 Μαΐου 2014.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Γραμματεία λειτουργεί όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09:00-13:30 καθώς και τα απογεύματα της Δευτέρας, Τετάρτης & Παρασκευής από 18:30 – 21:00.
Τηλ.– Fax.: 22210 85016
E-mail: info@ioxalkidas.gr
Website: http://www.ioxalkidas.gr

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην περιοχή του Νοτίου Ευβοϊκού κόλπου.

ΚΑΝΟΝΕΣ

Οι ιστιοδρομίες του αγώνα θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω Κανονισμούς, όπως αυτοί ισχύουν την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα:

Οι Διεθνείς Κανονισμοί Ιστιοδρομιών της ISAF 2013-2016 (RRS).
Οι Κανόνες Εξοπλισμού Ιστιοπλοΐας της ISAF 2013-2016 (Equipment Rules of Sailing, ERS)
Ο Eιδικός Κανονισμός Ασφαλείας για αγώνες Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης της ISAF 2014-2015 (ISAF Offshore Special Regulations).

Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού.
Τα σκάφη πρέπει να είναι εφοδιασμένα με συσκευή VHF, με δυνατότητα επικοινωνίας – εκτός των υποχρεωτικών από την Σημαία του Σκάφους καναλιών – και στο κανάλι 72.

Οι Διεθνείς Κανόνες και Κανονισμοί του ORC 2014 (Rating Systems) για σκάφη καταμετρημένα κατά ORCι & ORC Club.
Ο Διεθνής Κανόνας καταμέτρησης IMS 2014 (International Measurement System).
Ο ισχύων Αθλητικός Νόμος.
Οι διατάξεις της Εθνικής Αρχής της ΕΙΟ για το έτος 2014.
Οι Ειδικές Διατάξεις της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της ΕΙΟ για το 2014.
Από τη δύση έως την ανατολή του ηλίου, ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα(1972) όπως τροποποιήθηκε το Νοέμβριο 1981 αντικαθιστά το Μέρος 2 των RRS.
Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και τυχόν τροποποιήσεις τους.
Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΠΙ ΣΚΑΦΩΝ

Ατομική διαφήμιση που φέρεται επί σκάφους κατά τη διάρκεια των αγώνων πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού 20 της ISAF (Advertising Code) και επιπλέον όσα ορίζει σχετικά η Εθνική Αρχή.
Η εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 20 της ISAF (Advertising Code) θα ισχύσει από την ώρα 21:00 της Παρασκευής 16 Μαΐου 2014 μέχρι και την ώρα 12:00 της Κυριακής 18 Μαΐου 2014.
Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή άδεια από την Εθνική Αρχή, φωτοαντίγραφο της οποίας πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία των Αγώνων μαζί με την δήλωση συμμετοχής.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον αγώνα γίνονται δεκτά ιστιοπλοϊκά σκάφη Ολικού Μήκους μεγαλύτερου των 6.0 μέτρων, καταμετρημένα κατά ORCι και ORC Club, με έγκυρο Πιστοποιητικό Καταμετρήσεως 2014.Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται σε 20.00 €.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία Αγώνων του Ι.Ο.Χ. μέχρι την Τετάρτη 14 Μαΐου 2014 και ώρα 21:00 το αργότερο.
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι γραμμένες στο Ειδικό Έντυπο που διατίθεται στην Γραμματεία Αγώνων του Ι.Ο.Χ.
Κάθε δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται από:

Αντίγραφο έγκυρου Πιστοποιητικού Καταμέτρησης 2014, όπως απαιτούν η Εθνική Αρχή και οι κανονισμοί της κλάσης.
Αντίγραφο του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου του σκάφους εν ισχύ.
Κατάσταση πληρώματος.
Το αντίτιμο του δικαιώματος συμμετοχής.
Αντίγραφο της άδειας της Εθνικής Αρχής εφ΄όσον το σκάφος φέρει διαφήμιση.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης 2014 του σκάφους δεν έχει κατατεθεί στην Γραμματεία Αγώνων του Ι.Ο.Χ. μέχρι την συγκέντρωση Κυβερνητών το σκάφος δεν θα γίνει δεκτό στον Αγώνα ακόμα και αν έχει περιληφθεί στα φύλλα έναρξης.
Στην δήλωση συμμετοχής, για λόγους ασφαλείας, πρέπει να αναγράφεται ένας αριθμός σύνδεσης κινητού τηλεφώνου που θα πρέπει απαραιτήτως ,να βρίσκεται επί του σκάφους ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία καθ΄όλη την διάρκεια των αγώνων.
Είναι στην κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής να δεχθεί και δηλώσεις συμμετοχής και μετά την λήξη του χρονικού ορίου υποβολής.
Δεν θα γίνει δεκτή συμμετοχή σκάφους στον αγώνα, αν δεν πληροί τις προϋποθέσεις των προαναφερόμενων άρθρων.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Τετάρτη 14/05/2014

21:00

Λήξη χρονικού ορίου υποβολής δήλωσης συμμετοχής.
Παρασκευή 16/05/2014

21:00

Συγκέντρωση Κυβερνητών

Σάββατο 17/05/2014

10:30

Ιστιοδρομία : Μπούρτζι – Αλιβέρι
Εκκίνηση : Μπούρτζι / Απόσταση: 20 ν.μ.

Δευτέρα 19/05/2014

20:30

Εκδήλωση – Απονομή Επάθλων Αγώνα ΑΛΙΒΕΡΙ 2014
στις Εγκαταστάσεις του ΙΟΧ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ / ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ

Η Επιτροπή Αγώνων έχει το δικαίωμα να συγχωνεύσει ή να διαχωρίσει τις κλάσεις ανάλογα με την συμμετοχή.
Η Κατάσταση με τις ισχύουσες για τον αγώνα κλάσεις θα δοθεί στην συγκέντρωση Κυβερνητών.
Θα γίνει συγχώνευση των κλάσεων των σκαφών που είναι καταμετρημένα κατά κατά ORCi και ORC Club.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ

Για τα σκάφη θα εφαρμοσθεί το σύστημα Performance Curve Scoring – Constructed Course.
Τα δεδομένα των μετρήσεων της Επιτροπής Αγώνων, που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του ανέμου (διεύθυνση του ανέμου, εισαγωγή έντασης ανέμου κτλ.), θα μετρηθεί με σκάφος της επιτροπής αγώνα. Οι μετρήσεις αυτές δεν επιδέχονται αίτηση για επανόρθωση από τους αγωνιζόμενους .

Σε περίπτωση που η Επιτροπή Αγώνων κρίνει ότι δεν έχει ασφαλή στοιχεία για τις συνθήκες της ιστιοδρομίας ή ότι οι καιρικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για την εξαγωγή αποτελεσμάτων με το παραπάνω σύστημα, διατηρεί το δικαίωμα να εκδώσει τα αποτελέσματα με βάση το σύστημα Performance Line Scoring.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Η βαθμολογία του αγώνα θα γίνει με το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας , σύμφωνα με το Παράρτημα Α4 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της ISAF 2013-2016.
Η βαθμολογία των κλάσεων θα εξάγεται από την γενική κατάταξη.

ΠΟΙΝΕΣ

Όπως προσδιορίζονται στις Οδηγίες Πλού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Οι Οδηγίες Πλου θα δοθούν στους εντεταλμένους εκπροσώπους των συμμετεχόντων σκαφών στην Συγκέντρωση Κυβερνητών.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Ο Έλεγχος των σκαφών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Διατάξεις της ΕΑΘ/ΕΙΟ για τους αγώνες Ανοικτής Θάλασσας 2014.
Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου σκαφών απροειδοποίητα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο (στεριά ή θάλασσα) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί με-ταξύ της 21:00 ώρας της Παρασκευής 16 Μαΐου 2014 (Συγκέντρωση Κυβερνητών) και μίας ώρας μετά τον τερματισμό του τελευταίου σκάφους στο Αλιβέρι.
Στην διάθεση της Επιτροπής Καταμέτρησης πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο του έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης 2014.

Ο ιδιοκτήτης ή ο Εντεταλμένος Εκπρόσωπος αυτού πρέπει να γνωρίζει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό RRS 78.1 έχει την ευθύνη να διατηρεί το σκάφος σύμφωνα με τους κανονισμούς της κλάσης. Ότι σύμφωνα με τον κανονισμό OSR 1.02.1 πρέπει να καθορίσει ένα άτομο που θα αναλάβει τις ευθύνες του επί κεφαλής (υπευθύνου) στην περίπτωση αδυναμίας του ιδίου και ότι σύμφωνα με τον κανόνα OSR 6.05.03 τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος πρέπει να είναι εξοικειωμένο με τις διαδικασίες πρώτων βοηθειών (υποθερμία, πνιγμό, καρδιοπνευμονική ανάταξη) και με τη χρήση συστημάτων επικοινωνίας.

Μόνο καταμετρημένα και σφραγισμένα πανιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα σκάφη ORCι και ORC Club.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους οφείλει να καταθέσει γραπτή κατάσταση με τα ονόματα όλων των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από την γραμματεία μαζί με την δήλωση συμμετοχής, το αργότερο έως τη Τετάρτη 14 Μαΐου 2014 και ώρα 21:00.
Το σύνολο του βάρους ή ο αριθμός των μελών του πληρώματος που επιβαίνει σε κάθε σκάφος κατά την διάρκεια των ιστιοδρομιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αντίστοιχο αναγραφόμενο στο πιστοποιητικό καταμέτρησης
Η κατάσταση πληρώματος μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την Συγκέντρωση κυβερνητών. Μετά από αυτή την ημερομηνία αλλαγές στην σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφόσον ενημερωθεί γραπτά η Επιτροπή Αγώνων, σε ειδικό έντυπο που υπάρχει μέσα στις Οδηγίες Πλου, το αργότερο 1 ώρα πριν την εκκίνηση κάθε ιστιοδρομίας.
Για λόγους ασφαλείας και ευθύνης τόσο του εντεταλμένου εκπρόσωπου του σκάφους όσο και της Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασμένης ή ελλιπούς κατάστασης πληρώματος μπορεί να επιφέρει ακύρωση του σκάφους στη συγκεκριμένη ιστιοδρομία.

ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων.
Οι χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους, και (προκειμένου για ταχύπλοα) να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick – stop), που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής καθώς και να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Όλοι οι συμμετέχοντες στην ιστιοδρομία ΑΛΙΒΕΡΙ 2014 αποδέχονται αυτόματα ότι ο Ι.Ο.Χ. και ο χορηγός/χορηγοί της διοργάνωσης, εάν υπάρχει, διατηρούν το δικαίωμα επ’ αόριστον, να δημιουργούν, χρησιμοποιούν και προβάλλουν κατά την κρίση τους, κινηματογραφικές εικόνες και ζωντανές αναμεταδόσεις σε φιλμ ή βίντεο και οποιαδήποτε αναπαραγωγή τους κατά την διάρκεια και μετά τους αγώνες, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση. Τα ονόματα των συμμετεχόντων και βιογραφικό υλικό μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ή αναπαραχθούν με οιονδήποτε γνωστό τρόπο.

ΕΥΘΥΝΗ

Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα «ΑΛΙΒΕΡΙ 2014», αποδέχονται ότι ο αγώνας διέπεται από τους Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. (RRS 2013 – 2016), τις Οδηγίες πλου και την Προκήρυξη του Αγώνα, όπως αυτά σαφώς καθορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσης προκήρυξης.
Με τη δήλωση συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας οι συμμετέχοντες στον αγώνα αποδέχονται ρητά ότι συμμετέχουν και αγωνίζονται αποκλειστικά με την δική τους ευθύνη.
Ούτε οι οργανωτές, ούτε οποιαδήποτε άλλη επιτροπή που έχει σχέση με τον αγώνα, ούτε ο Ι.Ο.Χ. ούτε ο χορηγός/χορηγοί – αν υπάρχουν – φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιά (θετική, αποθετική ή ηθική), σωματική βλάβη ή/και θάνατο προσώπου, συμμετέχοντος ή τρίτου που τυχόν συμβούν κατά την διάρκεια του αγώνα ή οποιαδήποτε άλλη ώρα σχετιζόμενη με αυτόν τον αγώνα.

Είναι αρμοδιότητα και αποκλειστική ευθύνη του του Κυβερνήτη και όσων χειρίζονται το σκάφος να κρίνουν:

τον επαρκή βαθμό εκπαιδεύσεως και εμπειρίας του πληρώματος καθώς και τον ικανό αριθμό αυτού, ώστε να χειρίζονται το σκάφος που επιβαίνουν με απόλυτη ασφάλεια,
την υφιστάμενη κατάσταση και αξιοπλοΐα του σκάφους στο οποίο επιβαίνουν, σε σχέση με την ένταση του ανέμου,την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις και να αποφασίζουν εάν θα λάβουν μέρος ή όχι στον προγραμματισμένο αγώνα ή ιστιοδρομία του αγώνα.

Στην δήλωση συμμετοχής, ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε σκάφους θα απαιτηθεί να υπογράψει σχετική δήλωση όπου θα αποδέχεται αυτή την αποποίηση ευθύνης.
Ο ιδιοκτήτης / κυβερνήτης πρέπει να εξασφαλίζει την καλή κατάσταση της γάστρας, της εξαρτίας και όλου του εξοπλισμού του σκάφους. Ο ίδιος πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλος ο εξοπλισμός ασφαλείας συντηρείται κατάλληλα και ότι το πλήρωμα γνωρίζει που βρίσκεται και πως χρησιμοποιείται.

Εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στον θεμελιώδη κανόνα R.R.S. 4 του Μέρους Α των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της ISAF (RRS 2013-2016) «Απόφαση για την συμμετοχή σε ιστιοδρομία».

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ

Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στην ιστιοδρομία «ΑΛΙΒΕΡΙ 2014» οφείλουν να διαθέτουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων.
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να καλύπτει ρητά την αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την συμμετοχή του σκάφους σε αγώνες ιστιοπλοΐας.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

Η συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014 και ώρα 21:00 στο εντευκτήριο του Ι.Ο.Χ.

ΕΠΑΘΛΑ

Θα απονεμηθεί έπαθλο στον 1ο πρώτο Νικητή της Γενικής Βαθμολογίας.
Θα απονεμηθούν επίσης έπαθλα σε κάθε κλάση αναλόγως του αριθμού των συμμετεχόντων σκαφών ως εξής:
Συμμετέχοντα σκάφη: Μέχρι πέντε (5) 1ος νικητής.
Συμμετέχοντα σκάφη: από έξι (6) έως εννέα (9) 1ος, 2ος νικητής
Συμμετέχοντα σκάφη: Περισσότερα των δέκα (10) 1ος, 2ος, 3ος νικητής.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ

Η τελετή απονομής των επάθλων στους νικητές προγραμματίζεται να γίνει στον χώρο του εντευκτηρίου του Ι.Ο.Χ. την Δευτέρα 19 Μαΐου 2014 και ώρα 20:30.

Μάιος 2014

Η Οργανωτική Επιτροπή