ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητά μέλη,

Σύμφωνα με το καταστατικό του Ομίλου προκηρύσσεται
Τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Μαρτίου 2020 και ώρα
19:30, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου με θέματα:

 Οικονομικός Απολογισμός 2019
 Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
 Προϋπολογισμός 2020
 Τροποποίηση Καταστατικού Ομίλου

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί
την ίδια μέρα και ώρα 20:30 ανεξάρτητα από τον αριθμό των
παρισταμένων μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο