ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – AVANTIS 2014

1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χαλκίδας προκηρύσσει την ιστιοδρομία AVANTIS 2014.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 04 Μαΐου 2014.
2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Λ. Θ. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗ 1 – ΟΡΜΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΧΑΛΚΙΔΑ
Τηλ. – Fax: 2221085016
E-mail: iox@otenet.gr
Website: http://www.halkidasailing.gr
3. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην περιοχή του Νοτίου Ευβοϊκού κόλπου.
4. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

4.1 Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής Αγώνος είναι η ακόλουθη:
ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Τηλ – Fax: 22210 85016
Email: iox@otenet.gr
4.2 Η Γραμματεία λειτουργεί όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09:00-13:30 & Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 18:30-21:00.
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Οι ιστιοδρομίες του αγώνα θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως αυτοί ισχύουν την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα :
 • Οι Διεθνείς Κανονισμοί Ιστιοδρομιών της ISAF 2013-2016 (RRS).
 • ΟΔιεθνήςΚανόνας ORC Rating Systems 2014 – ORC International & ORC Club.
 • Ο Διεθνής Κανόνας καταμέτρησης IMS Rule 2014
 • Ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης I.S.A.F. Offshore Special Regulations 2014 -2015.
 • Η ιστιοδρομία κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού.
 • Όλα τα σκάφη θα πρέπει να έχουν VHF με τα κανάλια 16 & 72.
 • Ο ισχύων Αθλητικός Νόμος
 • Οι διατάξεις της Εθνικής Αρχής της ΕΙΟ για το έτος 2014
 • Οι Ειδικές Διατάξεις της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ε.Ι.Ο. για το 2014.
 • Από τη δύση έως την ανατολή του ηλίου, ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα(1972) όπως τροποποιήθηκε το Νοέμβριο 1981 αντικαθιστά το Μέρος 2 των RRS.
 • Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και τυχόν τροποποιήσεις τους. Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου.
 
6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση κατά τη διάρκεια των αγώνων πρέπει να έχουν έγκριση της ΕΑΘ, φωτοαντίγραφο της οποίας πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία των Αγώνων.
 
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

7.1 Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORC Ιnternational και ORC Club και ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 6.0 μέτρων και με έγκυρο Πιστοποιητικό Καταμετρήσεως 2014.
7.2 Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται σε 20 €.
8. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

8.1 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στην γραμματεία του ΙΟΧ το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014 και ώρα 21:00.

8.2 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο δηλώσεως συμμετοχής.

8.3 Κάθε δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται από:
 • Αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης 2014, όπως απαιτούν η Εθνική Αρχή και οι κανονισμοί της κλάσης.
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του σκάφους εν ισχύ.
 • Κατάσταση πληρώματος.
 • Το αντίτιμο του δικαιώματος συμμετοχής
 • Αντίγραφο της άδειας διαφήμισης, εάν το σκάφος φέρει διαφήμιση.
8.4 Δεν θα γίνει δεκτή συμμετοχή σκάφους στον αγώνα, αν δεν είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις των προαναφερομένων άρθρων.
 
9. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ
Τετάρτη
30/04/2014
21:00
Λήξη χρονικού ορίου υποβολής δήλωσης συμμετοχής.
Παρασκευή
02/05/2014
21:00
Συγκέντρωση Κυβερνητών
Κυριακή
04/05/2014
10:30
Ιστιοδρομία : Μπούρτζι – Χαλκούτσι – Λευκαντί – Μαλακώντας – Μπούρτζι
Εκκίνηση : Μπούρτζι
Απόσταση : 20 ν.μ.
.
10. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ / ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ

Η Επιτροπή Αγώνων έχει το δικαίωμα να συγχωνεύσει ή να διαχωρίσει τις κλάσεις ανάλογα με την συμμετοχή, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συγχώνευση των κλάσεων θα δοθεί στη Συγκέντρωση Κυβερνητών.
11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ
Γιατασκάφηθαεφαρμοσθείτο Performance Curve Scoring Constructed Course.
Τα δεδομένα των μετρήσεων της Επιτροπής Αγώνων, σχετικά με τον προσδιορισμό των πλεύσεων (διεύθυνση του ανέμου) δεν αποτελούν λόγο αίτησης για επανόρθωση.
Είναι όμως στην κρίση της Επιτροπής Αγώνων η εξαγωγή των αποτελεσμάτων με χρήση του συστήματος Performance Line αν δεν υπάρχει δυνατότητα εκτίμησης της διεύθυνσης του αέρα.
12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

12.1 Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας, σύμφωνα με το Παράρτημα Α4 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. 2013 – 2016
12.2 Ο συντελεστής βαρύτητας για τον αγώνα είναι 1.00
13. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Οι Οδηγίες Πλου θα δοθούν στους εντεταλμένους εκπροσώπους των συμμετεχόντων σκαφών στην Συγκέντρωση Κυβερνητών.
14. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

14.1 Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Αγώνων της Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο.,
14.2 Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου σκαφών απροειδοποίητα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο (στεριά ή θάλασσα) κατά το διάστημα από την συγκέντρωση κυβερνητών μέχρι και μία ώρα μετά τον τερματισμό του τελευταίου σκάφους.
14.3 Στην διάθεση της Επιτροπής Καταμέτρησης πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο του πιστοποιητικού καταμέτρησης.
14.4 Ο ιδιοκτήτης ή ο Εντεταλμένος Εκπρόσωπος αυτού πρέπει να γνωρίζει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό RRS 78.1 έχει την ευθύνη να διατηρεί το σκάφος σύμφωνο με τους κανονισμούς της κλάσης. Ότι σύμφωνα με τον κανονισμό OSR 1.02.1 πρέπει να καθορίσει ένα άτομο που θα αναλάβει τις ευθύνες του επί κεφαλής (υπευθύνου) στην περίπτωση εξουδετέρωσης του ιδίου και ότι σύμφωνα με τον κανόνα OSR 6.05.03 τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος πρέπει να είναι εξοικειωμένο με τις διαδικασίες πρώτων βοηθειών, υποθερμία, πνιγμό, καρδιοπνευμονική ανάταξη και σχετικά συστήματα επικοινωνίας.
14.5 Μόνο καταμετρημένα και σφραγισμένα πανιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις κατηγορίες ORC International και ORC Club.
15. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

15.1 Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους οφείλει να καταθέσει γραπτή κατάσταση με τα ονόματα όλων των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από την γραμματεία μαζί με την δήλωση συμμετοχής, το αργότερο έως τη Τετάρτη 30 Απριλίου 2014 και ώρα 21:00.
15.2 Η κατάσταση πληρώματος μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την Συγκέντρωση κυβερνητών. Μετά από αυτή την ημερομηνία αλλαγές στην σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφόσον ενημερωθεί γραπτά η Επιτροπή Αγώνων, σε ειδικό έντυπο που υπάρχει μέσα στις Οδηγίες Πλου, το αργότερο 1 ώρα πριν την εκκίνηση κάθε ιστιοδρομίας.

15.3 Για λόγους ασφαλείας και ευθύνης τόσο του εντεταλμένου εκπρόσωπου του σκάφους όσο και της Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασμένης ή ελλιπούς κατάστασης πληρώματος μπορεί να επιφέρει ακύρωση του σκάφους στη συγκεκριμένη ιστιοδρομία.
16. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Όλοι οι συμμετέχοντες στην ιστιοδρομία AVANTIS 2014 αποδέχονται αυτόματα ότι ο ΙΟΧ και ο χορηγός της διοργάνωσης, εάν υπάρχει, διατηρούν το δικαίωμα επ’ αόριστον, να δημιουργούν, χρησιμοποιούν και προβάλλουν κατά την κρίση τους, κινηματογραφικές εικόνες και ζωντανές αναμεταδόσεις σε φιλμ ή βίντεο και οποιαδήποτε αναπαραγωγή τους κατά την διάρκεια και μετά τους αγώνες, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση. Τα ονόματα των συμμετεχόντων και βιογραφικό υλικό μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ή αναπαραχθούν με οιονδήποτε γνωστό τρόπο.
17. ΕΥΘΥΝΗ
17.1 Όλοι οι συμμετέχοντες στην ιστιοδρομία AVANTIS 2014 , αποδέχονται ότι διέπονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. (RRS 2013 – 2016), τις Οδηγίες πλου και την Προκήρυξη του Αγώνα. Όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη για τις ναυτικές ικανότητες του σκάφους τους, την εξαρτία, τις ικανότητες του πληρώματος και τον εξοπλισμό ασφαλείας. Όλοι οι συμμετέχοντες επίσης αποδέχονται να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτα άτομα ή τα υπάρχοντά τους, τους εαυτούς τους ή τα υπάρχοντά τους, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα ως συνέπεια της συμμετοχής τους στη διοργάνωση, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τον ΙΟΧ, την Επιτροπή Αγώνων, την Επιτροπή Ενστάσεων, τον χορηγό, εάν υπάρχει, και οποιοδήποτε μέλος εμπλεκόμενο στην διοργάνωση κάτω από οποιαδήποτε ιδιότητα και αποδέχονται εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη για την συμπεριφορά και την ενδυμασία των πληρωμάτων των σκαφών, των αντιπροσώπων και των φιλοξενουμένων τους.
17.2 Ο ΙΟΧ, η Οργανωτική Επιτροπή, η Επιτροπή Ενστάσεων, η Επιτροπή Αγώνων, ο χορηγός του αγώνα, εάν υπάρχει, και οποιοδήποτε άλλο άτομο εμπλεκόμενο στην διοργάνωση του αγώνα AVANTIS 2014 , δεν φέρει καμία ευθύνη για σωματική ή υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο ή ότι άλλο ήθελε συμβεί, πριν, κατά την διάρκεια ή μετά τον αγώνα. Στην δήλωση συμμετοχής, ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε σκάφους θα απαιτηθεί να υπογράψει σχετική δήλωση όπου θα αποδέχεται αυτή την αποποίηση ευθύνης.
17.3 Η ασφάλεια του σκάφους και η διαχείρισή του, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας προς τρίτους, είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη / κυβερνήτη, ο οποίος απαιτείται να εξασφαλίσει ότι το σκάφος είναι απόλυτα αξιόπλοο και κυβερνάται από πλήρωμα ικανό σε αριθμό και εμπειρία, το οποίο βρίσκεται σε κατάλληλη φυσική κατάσταση να αντιμετωπίσει δύσκολες καιρικές συνθήκες.

17.4 Ο ιδιοκτήτης / κυβερνήτης πρέπει να εξασφαλίζει την καλή κατάσταση της γάστρας, της εξαρτίας και όλου του εξοπλισμού του σκάφους. Ο ίδιος πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλος ο εξοπλισμός ασφαλείας συντηρείται κατάλληλα και ότι το πλήρωμα γνωρίζει που βρίσκεται και πως χρησιμοποιείται.
17.5 Εφιστούμε την προσοχή στον θεμελιώδη κανόνα R.R.S. 4 του Μέρους Ι των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. «Απόφαση για την συμμετοχή σε ιστιοδρομία».
 
18. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ

Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στην ιστιοδρομία AVANTIS 2014 οφείλουν να διαθέτουν την από το νόμο απαραίτητη, έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων κατά την συμμετοχή του σκάφους σε αγώνες ιστιοπλοΐας.
19. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

Η συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει την Παρασκευή 02 Μαΐου 2014 και ώρα 21:00 στο εντευκτήριο του ΙΟΧ.
20. ΕΠΑΘΛΑ

Θα απονεμηθούν έπαθλα στον 1ο πρώτο Νικητή της Γενικής Βαθμολογίας, και σε κάθε κλάση μέχρι πέντε σκάφη 1ος νικητής, από 6 έως 9 σκάφη 1ος, 2ος νικητής από 10 σκάφη και άνω 1ος, 2ος, 3ος νικητής.
21. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ

Η απονομή επάθλων στους νικητές θα γίνει στον χώρο του ΙΟΧ την 04.05.2014 και ώρα 20:30 με την προυπόθεση ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες του αγώνα.

Απρίλιος 2014
Η Οργανωτική Επιτροπή