ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 2014

1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χαλκίδας προκηρύσσει το πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας 2014.

2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Λ. Θ. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗ 1 – ΟΡΜΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΧΑΛΚΙΔΑ
Τηλ. – Fax: 2221085016
E-mail: iox@otenet.gr
Website: http://www.halkidasailing.gr
3. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι αγώνες θα διεξαχθεί στην περιοχή του Βόρειου και Νοτίου Ευβοϊκού κόλπου.
4. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

4.1 Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής Αγώνος είναι η ακόλουθη:
ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Τηλ – Fax: 22210 85016
Email: iox@otenet.gr
4.2 Η Γραμματεία λειτουργεί όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09:00-13:30 & Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 18:30-21:00.
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Οι ιστιοδρομίες του πρωταθλήματος θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως αυτοί ισχύουν την ημερομηνία διεξαγωγής του κάθε αγώνα :
 • Οι Διεθνείς Κανονισμοί Ιστιοδρομιών της ISAF 2013-2016 (RRS).
 • ΟΔιεθνήςΚανόνας ORC Rating Systems 2014 – ORC International & ORC Club.
 • Ο Διεθνής Κανόνας καταμέτρησης IMS Rule 2014
 • Ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης I.S.A.F. Offshore Special Regulations 2014 -2015.
 • Η ιστιοδρομία κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού.
 • Όλα τα σκάφη θα πρέπει να έχουν VHF με τα κανάλια 16 & 72.
 • Ο ισχύων Αθλητικός Νόμος
 • Οι διατάξεις της Εθνικής Αρχής της ΕΙΟ για το έτος 2014
 • Οι Ειδικές Διατάξεις της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ε.Ι.Ο. για το 2014.
 • Από τη δύση έως την ανατολή του ηλίου, ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα(1972) όπως τροποποιήθηκε το Νοέμβριο 1981 αντικαθιστά το Μέρος 2 των RRS.
 • Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και τυχόν τροποποιήσεις τους. Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου.
6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση κατά τη διάρκεια των αγώνων πρέπει να έχουν έγκριση της ΕΑΘ, φωτοαντίγραφο της οποίας πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία των Αγώνων.
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

7.1 Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORC Ιnternational και ORC Club και ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 6.0 μέτρων και με έγκυρο Πιστοποιητικό Καταμετρήσεως 2014.
7.2 Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται για κάθε ομάδα αγώνων σε 20 € για το AVANTIS 2014, 20€ ΑΛΙΒΕΡΙ 2014, 20€ ΣΚΡΟΠΟΝΕΡΙΑ, 20€ ΛΙΜΝΗ, 20€ ΕΥΡΙΠΟΣ CUP, 20€ NONSTOP.
8. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

8.1 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην γραμματεία του ΙΟΧ

8.2 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο δηλώσεως συμμετοχής.

8.3 Κάθε δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται από:
 • Αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης 2014, όπως απαιτούν η Εθνική Αρχή και οι κανονισμοί της κλάσης.
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του σκάφους εν ισχύ.
 • Κατάσταση πληρώματος.
 • Το αντίτιμο του δικαιώματος συμμετοχής
 • Αντίγραφο της άδειας διαφήμισης, εάν το σκάφος φέρει διαφήμιση.
8.4 Δεν θα γίνει δεκτή συμμετοχή σκάφους στους αγώνες, αν δεν είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις των προαναφερομένων άρθρων.
9. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ / ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΕΣ
Ημ/νία
Όνομα Αγώνα / Επάθλου
Ώρα Εκκίνησης
Διαδρομή
Ν.μ.
1
4/5/14
AVANTES 2014
10:30
ΜΠΟΥΡΤΖΙ-ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ-ΛΕΥΚΑΝΤΙ-ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-ΜΠΟΥΡΤΖΙ
20
2
17/5/14
ΑΛΙΒΕΡΙ 2014
10:30
ΜΠΟΥΡΤΖΙ – ΑΛΙΒΕΡΙ
20
3
1/6/14
ΣΚΡΟΠΟΝΕΡΙΑ
10:30
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΣΚΡΟΠΟΝΕΡΙΑ-ΓΑΪΔΑΡΟΣ-ΧΑΛΚΙΔΑ
28
4
20/6/14
ΛΙΜΝΗ 2014
17:00
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΛΙΜΝΗ
22
5
22/6/14
-//-
10:30
ΛΙΜΝΗ-ΧΑΛΚΙΔΑ
22
6
4/7/14
EVRIPOS CUP
17:00
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΓΛΑΡΟΜΥΤΗ-ΓΑΪΔΑΡΟΣ-ΧΑΛΚΙΔΑ
14
7
5/7/14
-//-
10:30
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΓΛΑΡΟΜΥΤΗ-ΧΑΛΚΙΔΑ-ΓΑΪΔΑΡΟΣ-ΑΡΤΑΚΗ-ΧΑΛΚΙΔΑ
21
8
6/7/14
-//-
10:30
1 x ΟΡΤΣΑ-ΠΡΥΜΑ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ
1Χ8
9
6/7/14
-//-
1 x ΟΡΤΣΑ-ΠΡΥΜΑ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ
1×8
10
6/9/14
NON STOP
10:30
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΜΠΟΥΦΑΛΟ-ΧΑΛΚΙΔΑ
50
9.1 Οι δηλώσεις συμμετοχής για κάθε ομάδα αγώνων υποβάλλονται πριν τις ημερομηνίες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα στον οποίο αναγράφονται και οι συγκεντρώσεις κυβερνητών για κάθε ομάδα αγώνων.
Ομάδα αγώνων
Λήξη ορίου συμμετοχής
Συγκέντρωση κυβερνητών
1
AVANTES 2014
30-4-2014 ώρα 21:00
2/5/14 ώρα 21:00
2
ΑΛΙΒΕΡΙ 2014
14-5-2014 ώρα 21:00
16/5/14 ώρα 21:00
3
ΣΚΡΟΠΟΝΕΡΙΑ
28-5-2014 ώρα 21:00
30/5/14 ώρα 21:00
4
ΛΙΜΝΗ 2014
18-6-2014 ώρα 21:00
18/6/14 ώρα 21:00
6
EVRIPOS CUP
2-7-2014 ώρα 21:00
2/7/14 ώρα 21:00
9
NON STOP
3-9-2014 ώρα 21:00
5/9/14 ώρα 21:00
10. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ / ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ
Το πρωτάθλημα έχει μία μόνο κλάση στην οποία συγχωνεύονται ORCi, ORCClub.
11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ
Για τα σκάφη θα εφαρμόζεται σε κάθε αγώνα το PerformanceCurveScoringConstructedCourse.
Τα δεδομένα των μετρήσεων της Επιτροπής Αγώνων, σχετικά με τον προσδιορισμό των πλεύσεων (διεύθυνση του ανέμου) δεν αποτελούν λόγο αίτησης για επανόρθωση.
Είναι όμως στην κρίση της Επιτροπής Αγώνων η εξαγωγή των αποτελεσμάτων με χρήση του συστήματος Performance Line στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα λήψης διευθύνσεων αέρα.
12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

12.1 Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας, σύμφωνα με το Παράρτημα Α4 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. 2013 – 2016
12.2 Ο συντελεστής βαρύτητας για κάθε αγώνα είναι 1.00

12.3 Στην συγκεντρωτική βαθμολογία κάθε σκάφους δεν θα υπολογιστούν οι δύο αγώνες με την χειρότερη βαθμολογία.
13. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Οι Οδηγίες Πλου θα δίνονται στους εντεταλμένους εκπροσώπους των συμμετεχόντων σκαφών στην Συγκέντρωση Κυβερνητών κάθε ομάδας αγώνων.
14. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

14.1 Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Αγώνων της Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο.,
14.2 Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου σκαφών απροειδοποίητα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο (στεριά ή θάλασσα) κατά το διάστημα από την συγκέντρωση κυβερνητών μέχρι και μία ώρα μετά τον τερματισμό του τελευταίου σκάφους.
14.3 Στην διάθεση της Επιτροπής Καταμέτρησης πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο του πιστοποιητικού καταμέτρησης.
14.4 Ο ιδιοκτήτης ή ο Εντεταλμένος Εκπρόσωπος αυτού πρέπει να γνωρίζει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό RRS 78.1 έχει την ευθύνη να διατηρεί το σκάφος σύμφωνο με τους κανονισμούς της κλάσης. Ότι σύμφωνα με τον κανονισμό OSR 1.02.1 πρέπει να καθορίσει ένα άτομο που θα αναλάβει τις ευθύνες του επί κεφαλής (υπευθύνου) στην περίπτωση εξουδετέρωσης του ιδίου και ότι σύμφωνα με τον κανόνα OSR 6.05.03 τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος πρέπει να είναι εξοικειωμένο με τις διαδικασίες πρώτων βοηθειών, υποθερμία, πνιγμό, καρδιοπνευμονική ανάταξη και σχετικά συστήματα επικοινωνίας.
14.5 Μόνο καταμετρημένα και σφραγισμένα πανιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις κατηγορίες ORC International και ORC Club.
15. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

15.1 Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους οφείλει να καταθέσει γραπτή κατάσταση με τα ονόματα όλων των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από την γραμματεία μαζί με την δήλωση συμμετοχής, το αργότερο έως την λήξη της δήλωσης συμμετοχής κάθε ομάδας αγώνων.
15.2 Η κατάσταση πληρώματος μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την Συγκέντρωση κυβερνητών κάθε ομάδας αγώνων . Μετά από αυτή την ημερομηνία αλλαγές στην σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφόσον ενημερωθεί γραπτά η Επιτροπή Αγώνων, σε ειδικό έντυπο που υπάρχει μέσα στις Οδηγίες Πλου, το αργότερο 1 ώρα πριν την εκκίνηση κάθε ιστιοδρομίας.

15.3 Για λόγους ασφαλείας και ευθύνης τόσο του εντεταλμένου εκπρόσωπου του σκάφους όσο και της Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασμένης ή ελλιπούς κατάστασης πληρώματος μπορεί να επιφέρει ακύρωση του σκάφους στη συγκεκριμένη ιστιοδρομία.
16. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρωτάθλημα του ΙΟΧ αποδέχονται αυτόματα ότι ο ΙΟΧ και ο χορηγός της διοργάνωσης, εάν υπάρχει, διατηρούν το δικαίωμα επ’ αόριστον, να δημιουργούν, χρησιμοποιούν και προβάλλουν κατά την κρίση τους, κινηματογραφικές εικόνες και ζωντανές αναμεταδόσεις σε φιλμ ή βίντεο και οποιαδήποτε αναπαραγωγή τους κατά την διάρκεια και μετά τους αγώνες, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση. Τα ονόματα των συμμετεχόντων και βιογραφικό υλικό μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ή αναπαραχθούν με οιονδήποτε γνωστό τρόπο.
17. ΕΥΘΥΝΗ
17.1 Όλοι οι συμμετέχοντες στις ιστιοδρομίες, αποδέχονται ότι διέπονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. (RRS 2013 – 2016), τις Οδηγίες πλου και την Προκήρυξη του Αγώνα. Όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη για τις ναυτικές ικανότητες του σκάφους τους, την εξαρτία, τις ικανότητες του πληρώματος και τον εξοπλισμό ασφαλείας. Όλοι οι συμμετέχοντες επίσης αποδέχονται να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτα άτομα ή τα υπάρχοντά τους, τους εαυτούς τους ή τα υπάρχοντά τους, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα ως συνέπεια της συμμετοχής τους στη διοργάνωση, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τον ΙΟΧ, την Επιτροπή Αγώνων, την Επιτροπή Ενστάσεων, τον χορηγό, εάν υπάρχει, και οποιοδήποτε μέλος εμπλεκόμενο στην διοργάνωση κάτω από οποιαδήποτε ιδιότητα και αποδέχονται εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη για την συμπεριφορά και την ενδυμασία των πληρωμάτων των σκαφών, των αντιπροσώπων και των φιλοξενουμένων τους.
17.2 Ο ΙΟΧ, η Οργανωτική Επιτροπή, η Επιτροπή Ενστάσεων, η Επιτροπή Αγώνων, ο χορηγός του αγώνα, εάν υπάρχει, και οποιοδήποτε άλλο άτομο εμπλεκόμενο στην διοργάνωση των αγώνων, δεν φέρει καμία ευθύνη για σωματική ή υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο ή ότι άλλο ήθελε συμβεί, πριν, κατά την διάρκεια ή μετά τον αγώνα. Στην δήλωση συμμετοχής, ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε σκάφους θα απαιτηθεί να υπογράψει σχετική δήλωση όπου θα αποδέχεται αυτή την αποποίηση ευθύνης.
17.3 Η ασφάλεια του σκάφους και η διαχείρισή του, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας προς τρίτους, είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη / κυβερνήτη, ο οποίος απαιτείται να εξασφαλίσει ότι το σκάφος είναι απόλυτα αξιόπλοο και κυβερνάται από πλήρωμα ικανό σε αριθμό και εμπειρία, το οποίο βρίσκεται σε κατάλληλη φυσική κατάσταση να αντιμετωπίσει δύσκολες καιρικές συνθήκες.

17.4 Ο ιδιοκτήτης / κυβερνήτης πρέπει να εξασφαλίζει την καλή κατάσταση της γάστρας, της εξαρτίας και όλου του εξοπλισμού του σκάφους. Ο ίδιος πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλος ο εξοπλισμός ασφαλείας συντηρείται κατάλληλα και ότι το πλήρωμα γνωρίζει που βρίσκεται και πως χρησιμοποιείται.
17.5 Εφιστούμε την προσοχή στον θεμελιώδη κανόνα R.R.S. 4 του Μέρους Ι των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. «Απόφαση για την συμμετοχή σε ιστιοδρομία».
18. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ

Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στο πρωτάθλημα του ΙΟΧ οφείλουν να διαθέτουν την από το νόμο απαραίτητη, έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων κατά την συμμετοχή του σκάφους σε αγώνες ιστιοπλοΐας.
19. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ
Η πρώτη συγκέντρωση για το πρωτάθλημα θα γίνει την Παρασκευή 2 Μαΐου 2014 ώρα 21:00 στον ΙΟΧ.

Οι υπόλοιπες συγκεντρώσεις κυβερνητών θα γίνονται βάση του πίνακα κεφ 9.1 του παρόντος για κάθε ομάδα αγώνων.
20. ΕΠΑΘΛΑ

Για μέχρι πέντε σκάφη 1ος νικητής, από 6 έως 9 σκάφη 1ος, 2ος νικητής από 10 σκάφη και άνω 1ος, 2ος, 3ος νικητής.
21. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ

Η απονομή επάθλων στους νικητές θα γίνει στην ετήσια εκδήλωση του ομίλου σε τοποθεσία, ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί.

Απρίλιος 2014
Η Οργανωτική Επιτροπή