ΑΓΩΝΑΣ “ΑΛΙΒΕΡΙ 2014” ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ο Αγώνας “ΑΛΙΒΕΡΙ 2014” θα διεξαχθεί σύμφωνα µε:

Τους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 3 της Προκήρυξης του αγώνα, όπως αυτοί τροποποιούνται από τις παρούσες Οδηγίες Πλου.

Τις παρούσες Οδηγίες Πλου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

Οι ανακοινώσεις προς τους αγωνιζόµενους θα αναρτώνται στον επίσηµο πίνακα ανακοινώσεων του Ι.Ο Χ. που βρίσκεται έξω από το εντευκτήριο του ομίλου.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Οποιαδήποτε αλλαγή στις Οδηγίες Πλου θα ανακοινωθεί στην Συγκέντρωση Κυβερνητών και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ομίλου.

ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ

Οπτικά σήματα επαίρονται στον ιστό του Ι.Ο.Χ.
Έπαρση του Απαντητικού Επισείοντα “AP” µε 2 ηχητικά σηµαίνει «Η ιστιοδροµία αναβάλλεται».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ – ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Κατά τον αγώνα θα πραγματοποιηθεί μία μόνο ιστιοδρομία.
Η εκκίνηση θα δοθεί από Μπούρτζι την 17η Μαΐου 2014 και ώρα 10:30.

Διαδρομή: Μπούρτζι – Αλιβέρι
Απόσταση: 20 ναυτικά µίλια.

ΠΛΕΥΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΛΟΥ

Εκκίνηση από Μπούρτζι μεταξύ του σκάφους της Επιτροπής Αγώνων και του Πράσινου φάρου με συντεταγμένες (N:38 24.374 E:23 38.206)

Τερματισμός στον Λιμένα Αλιβέριου μεταξύ

Κόκκινου φάρου με συντεταγμένες (N:38 23.651 E:24 02.724) και
Πράσινου φάρου με συντεταγμένες (N:38 23.444 E:24 02.873).

Υπάρχουν περιορισμοί Πλου στην περιοχή κοντά στην Ερέτρια, συγκεκριμένα αφήνουμε αριστερά στις Νησίδες/Βραχονησίδες Κολοκύθι, Στρογγυλό και Ψάρι (Αγία Τριάδα).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Δεν υποδεικνύονται εναλλακτικές διαδρομές.

ΣΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΕΩΝ

Τα συμμετέχοντα σκάφη δεν υποχρεούνται να φέρουν διακριτικό σήµα κλάσης.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Οι εκκινήσεις των ιστιοδρομιών θα δοθούν σύµφωνα µε τον κανόνα 26 των RRS.
Οι χρόνοι της διαδικασίας εκκίνησης πρέπει να λαμβάνονται από τα οπτικά σήµατα.
Η αποτυχία ενός ηχητικού σήµατος πρέπει να αγνοείται.

Ένα σκάφος που δεν εκκινεί εντός 20 λεπτών μετά το σήμα της εκκίνησης του αγώνα, θα βαθμολογείται ως µη εκκινήσαν (DNS), σε τροποποίηση του κανόνα Α4 των RRS.

Όλα τα σήµατα θα ανακοινώνονται από το VHF κανάλι 72. Η αναµετάδοση των σηµάτων είναι µόνο για ενημερωτικό σκοπό. Η περίπτωση παράλειψης ή λάθους στην αναγγελία των σημάτων µέσω VHF δεν αποτελεί αιτία υποβολής αίτησης για αποκατάσταση (τροποποίηση του κανόνα RRS 60.1 (b)).

ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΜΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Η γραμμή εκκίνησης στο Μπούρτζι προσδιορίζεται από την νοητή ευθεία μεταξύ του Σκάφους επιτροπής στο δεξί άκρο, και του πράσινου φωτοσημαντήρα στο αριστερό άκρο. Τα σήµατα εκκινήσεως θα δοθούν από το σκάφος της Επιτροπής Αγώνων που θα είναι αγκυροβοληµένο. Η εκκίνηση θα δοθεί το Σάββατο 17 Μαΐου 2014 και ώρα 10:30.

Αν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες ή ανακύψει τεχνικό κώλυμα, το σκάφος Επιτροπής Αγώνων µπορεί να κρατήσει τη θέση του χρησιμοποιώντας μηχανή. Αυτό δεν αποτελεί αιτία για αίτηση αποκατάστασης προς την Επιτροπή Αγώνων.

Κάθε σκάφος που προτίθεται να πάρει εκκίνηση, οφείλει µέχρι δέκα (10) λεπτά πριν την εκκίνηση να περάσει πλησίον του σκάφους της Επιτροπής Αγώνων στο δεξιό άκρο της γραµµής εκκίνησης και να αναφερθεί στο κανάλι 72 του VHF. Καµία διαδικασία απογραφής δεν επιτρέπεται µετά το προειδοποιητικό σήµα της εκκίνησης (πεντάλεπτο).

Σκάφη που για οποιοδήποτε λόγο δεν πρόλαβαν να είναι στη γραµµή εκκίνησης έγκαιρα και να κάνουν χρήση της δυνατότητας για εκκίνηση, οφείλουν να ειδοποιήσουν, µετά το σήµα εκκίνησης, µε το VHF στο κανάλι 72 την Επιτροπή Αγώνων για την πρόθεσή τους να εκκινήσουν. Το ίδιο ισχύει και για όσα σκάφη δεν πρόλαβαν να απογραφούν πριν το Προειδοποιητικό σήµα.

Η Επιτροπή Αγώνων θα χαρακτηρίσει DNC όλα τα σκάφη που δεν ανέφεραν την παρουσία τους στη γραμμή εκκίνησης.

ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η Γραμμή τερματισμού στο Αλιβέρι προσδιορίζεται από τη νοητή ευθεία μεταξύ του Κόκκινου Φάρου στον λιμενοβραχίονα του Λιμένα Αλιβερίου στα αριστερά, και του πράσινου φωτοσημαντήρα στον λιμενοβραχίονα του Λιμένα Αλιβερίου στα δεξιά.

Τα σκάφη που τερµατίζουν οφείλουν αµέσως µετά τον τερµατισµό τους να αναφέρουν µε το VHF στο κανάλι 72 τον αριθµό ιστίου και το όνοµα του σκάφους στην Επιτροπή Αγώνων. Είναι ευθύνη του κάθε σκάφους να βεβαιωθεί από την Επιτροπή Αγώνων ότι τερµάτισε.

Ο τερµατισµός κάθε σκάφους θα επισηµαίνεται µε έναν συριγµό.

Οι γραµµές εκκίνησης στο Μπούρτζι, και τερµατισµού στο Αλιβέρι θα δοθούν σε μορφή σχεδιαγράμματος κατά την συγκέντρωση κυβερνητών.

ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

Μερική ανάκληση θα δοθεί σύµφωνα µε τον κανόνα 29.1 των Διεθνών Κανονισµών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F (RRS 2013-2016) . Ένα πρόωρα εκκινήσαν σκάφος έχει 20 λεπτά χρόνο να επανορθώσει.

Εάν υπάρχει δυνατότητα, η Επιτροπή Αγώνων θα προσπαθήσει να ειδοποιήσει ονοµαστικώς µέσω VHF τα πρόωρα εκκινήσαντα σκάφη. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν δίνεται το δικαίωμα στους αγωνιζόμενους για αίτηση επανόρθωσης.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

Γενική ανάκληση θα δοθεί σύµφωνα µε τον κανόνα 29.2 των Διεθνών Κανονισµών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F (RRS 2013-2016)

ΩΡΑ

Όλες οι ώρες για το 2014 αναφέρονται σε ώρα Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τηλέφωνο 14844.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Δεν θα δοθεί Πρόγνωση Καιρού στους αγωνιζόµενους.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ

Εφαρµόζεται το άρθρο 10 των Ειδικών Διατάξεων της Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο για Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 2014.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

Για τα σκάφη τα καταµετρηµένα κατά ORCi, ORC Club το χρονικό όριο τερµατισµού είναι το διπλάσιο του Γενικού Βαθµού Ικανότητας (G.P.H.) πολλαπλασιασµένο επί τον αριθµό των µιλίων της ιστιοδροµίας (20νμ) για το κάθε σκάφος.

Το χρονικό όριο τερµατισµού, σε ώρες, λεπτά και δευτερόπλεπτα κάθε συµµετέχοντος σκάφους αναφέρεται στην κατάσταση συµµετεχόντων σκαφών.

Σκάφη που δεν τερµάτισαν µέσα στο χρονικό τους όριο, θα βαθµολογηθούν «ΔΕΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝ» (DNF) σε τροποποίηση των κανόνων RRS 35 & Α4.1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ

Για τα σκάφη θα εφαρμοσθεί το σύστημα Performance Curve Scoring – Constructed Course.
Τα δεδομένα των μετρήσεων της Επιτροπής Αγώνων, σχετικά με τον προσδιορισμό των πλεύσεων (διεύθυνση του ανέμου, εισαγωγή έντασης ανέμου κτλ.) βρίσκονται στην κρίση της επιτροπής αγώνων και δεν επιδέχονται αίτηση για επανόρθωση από τους αγωνιζομένους.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή Αγώνων κρίνει ότι δεν έχει ασφαλή στοιχεία για τις συνθήκες της ιστιοδρομίας ή ότι οι καιρικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για την εξαγωγή αποτελεσμάτων με το παραπάνω σύστημα, διατηρεί το δικαίωμα να εκδώσει τα αποτελέσματα με βάση το σύστημα Performance Line Scoring.

ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν τηρήθηκαν οι κανονισµοί που αναφέρονται στην Προκήρυξη του αγώνα και στις Οδηγίες Πλου, ο εντεταλµένος εκπρόσωπος του σκάφους οφείλει να υποβάλει “Δήλωση µη Τήρησης Κανονισμών” στην Επιτροπή Αγώνων το αργότερο μία (1) ώρα µετά τον τερµατισµό του σκάφους στην ιστιοδροµία που έγινε η παράβαση.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις – εφ’ όσον υπάρξουν – πρέπει να κατατεθούν στην Επιτροπή Αγώνων μία (1) ώρα το αργότερο µετά τον τερµατισµό του ενιστάµενου σκάφους. Προς διευκόλυνση της παραλαβής των ενστάσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν µε την Επιτροπή Αγώνων µέσω V.H.F. κανάλι 72 ή στο τηλέφωνο 6945332566 (Αντώνης Σαμαρτζής)

Οι ενστάσεις πρέπει να είναι γραµµένες στο ειδικό έντυπο που διατίθεται από την Επιτροπή Αγώνων. Δεν υπάρχει χρηματικό παράβολο για τις ενστάσεις.

Οι εντεταλµένοι εκπρόσωποι των σκαφών θα ενηµερωθούν έγκαιρα από την Γραµµατεία της Επιτροπής Αγώνων, για την ακριβή ώρα, τον χώρο και την σειρά εκδίκασης των ενστάσεων τους.

Οι εντεταλµένοι εκπρόσωποι των ενεχοµένων σκαφών οφείλουν µε δική τους ευθύνη, να ενηµερώσουν τους µάρτυρες τους, αν υπάρχουν, ώστε να παραστούν.

ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

Οι µηχανές των συµµετεχόντων σκαφών πρέπει να µην λειτουργούν µε το προπαρασκευαστικό σήµα της εκκινήσεως (τετράλεπτο). Είναι στην κρίση της επιτροπής αγώνα να χαρακτηρίσει ένα σκάφος DNS για λειτουργία της μηχανής μέσα στο τετράλεπτο.
Απαγορεύεται χρήση µηχανής για πρόωση του σκάφους (RRS 42). Σε περίπτωση προσάραξης σκάφους ή σύγκρουσης µε άλλο σκάφος ή αντικείµενο ισχύει ο κανόνας RRS 42.3 (g)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΑΓΩΝΑ

Σκάφη που για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε σημείο, εγκαταλείψουν τον αγώνα, είναι υποχρεωµένα να ειδοποιήσουν το ταχύτερο δυνατόν την Επιτροπή Αγώνων δίνοντας τα ακόλουθα στοιχεία µε τον τρόπο που υποδεικνύεται παρακάτω :

Όνοµα Σκάφους
Αριθµός ιστίων
Τόπος εγκατάλειψης (σημείο διαδρομής)
Χρόνος εγκατάλειψης
Αιτία εγκατάλειψης
Πού ευρίσκεται το εγκαταλείψαν σκάφος
Λιµάνι ή όρµος προορισµού

Τα στοιχεία μπορούν να μεταδοθούν είτε μέσω V.H.F. στο κανάλι 72, είτε τηλεφωνικά , στα τηλέφωνα 6945332566 (Αντώνης Σαμαρτζής) ή στο Λιμεναρχείο Χαλκίδος (τηλ.22210-28888), µε την παράκληση να ειδοποιήσουν την Επιτροπή Αγώνων.

Η µη συμμόρφωση µε την Οδηγία Πλου 21, “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΑΓΩΝΑ” μπορεί να αποτελέσει λόγο εφαρμογής του κανόνα RRS 69, ενώ ο διοργανωτής όµιλος διατηρεί το δικαίωµα, µε απόφαση του ΔΣ, να αποκλείσει από τους αγώνες που διοργανώνει για ορισμένο χρονικό διάστημα όσους δεν συμμορφώνονται και να υποβάλλει αίτηση στην Εθνική Αρχή για επιβολή ποινής στο σκάφος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ V.H.F. – ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Συνιστάται σε όλα τα αγωνιζόμενα σκάφη να έχουν ακρόαση στο κανάλι 72 τόσο κατά τις διαδικασίες εκκίνησης και τερματισμού τους, όσο και κατά την διάρκεια της πλεύσης .

Η επιτροπή αγώνων θα έχει συνεχή ακρόαση στο V.H.F., κανάλι 72.

Ένα σκάφος όταν αγωνίζεται, εκτός από επικοινωνία µε την Επιτροπή αγώνων, δεν επιτρέπεται να λαµβάνει ή µεταδίδει πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιµες σε όλα τα συµµετέχοντα σκάφη. (Τροποποίηση του κανόνα RRS 41). Αυτό ισχύει και για τα κινητά τηλέφωνα.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Το Γραφείο του Ι.Ο.Χ. στις εγκαταστάσεις του ομίλου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

Ο προβλεπόμενος έλεγχος των σκαφών θα πραγματοποιηθεί όπως ορίζεται στις Ειδικές Διατάξεις της ΕΑΘ/ΕΙΟ για τους αγώνες Ανοικτής Θάλασσης 2014.

Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου σκαφών απροειδοποίητα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο (στεριά ή θάλασσα) κατά το διάστημα από την Συγκέντρωση Κυβερνητών Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014 ώρα 21:00 μέχρι και μία ώρα μετά τον τερματισμό του τελευταίου σκάφους στο Αλιβέρι.
Στην διάθεση της Επιτροπής Καταμέτρησης πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο του έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης για το έτος 2014.

Ο ιδιοκτήτης ή ο Εντεταλμένος Εκπρόσωπος του σκάφους πρέπει να γνωρίζει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό RRS 78.1 έχει την ευθύνη να διατηρεί το σκάφος σύμφωνα με τους κανονισμούς της κλάσης. Ότι σύμφωνα με τον κανονισμό OSR 1.02.1 πρέπει να καθορίσει ένα άτομο που θα αναλάβει τις ευθύνες του επί κεφαλής (υπευθύνου) στην περίπτωση αδυναμίας του ιδίου και ότι σύμφωνα με τον κανόνα OSR 6.05.03 τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος πρέπει να είναι εξοικειωμένο με τις διαδικασίες πρώτων βοηθειών, υποθερμία, πνιγμό, καρδιοπνευμονική ανάταξη και σχετικά συστήματα επικοινωνίας.

Μόνο καταμετρημένα και σφραγισμένα πανιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα σκάφη ORCι και ORC Club.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η κατάσταση πληρώματος μπορεί να τροποποιηθεί έως την συγκέντρωση κυβερνητών. Μετά από αυτή την ηµεροµηνία, αλλαγές στην σύνθεση των πληρωµάτων επιτρέπονται µόνον εφόσον ενηµερωθεί γραπτά η Επιτροπή Αγώνων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στην γραμματεία, το αργότερο μία (1) ώρα πριν την εκκίνηση κάθε ιστιοδροµίας.

Για λόγους ασφαλείας και ευθύνης τόσο του εντεταλµένου εκπρόσωπου του σκάφους όσο και της Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασµένης ή ελλειπούς κατάστασης πληρώµατος µπορεί να επιφέρει ακύρωση του σκάφους στη συγκεκριµένη ιστιοδροµία.

Το συνολικό βάρος των µελών του πληρώµατος κάθε σκάφους ORCi & ORC Club δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο αναγραφόμενο στο πιστοποιητικό καταμέτρησης.

Αλλαγή κατεστραμμένου ή απολεσθέντος εξοπλισμού δεν θα επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Επιτροπής Αγώνος. Αιτήσεις για αλλαγή πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή Αγώνος στη πρώτη λογική ευκαιρία.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μετά το τέλος του αγώνα θα εκδοθούν προσωρινά αποτελέσματα – εφόσον υπάρχουν ενστάσεις οι οποίες πρέπει να εκδικαστούν – που θα αναρτηθούν στον επίσηµο πίνακα ανακοινώσεων του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Αλιβερίου (αν είναι εφικτό) και του Ι.Ο.Χ..

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων για τα σκάφη ORCi & ORC Club θα γίνει με βάση τους διορθωμένους χρόνους, όπως αυτοί προκύπτουν από από την εφαρμογή των συστήματων καταμέτρησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση κατά τη διάρκεια των αγώνων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού 20 της ISAF (Advertising Code) και επιπλέον όσα ορίζει σχετικά η Εθνική Αρχή.

Η εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 20 της ISAF (Advertising Code) θα ισχύσει από την ώρα 21:00 της Παρασκευής 16 Μαΐου 2014 μέχρι και την ώρα 12:00 της Κυριακής 18 Μαΐου 2014.

Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή άδεια από την Εθνική Αρχή φωτοαντίγραφο της οποίας πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία των Αγώνων μαζί με την δήλωση συμμετοχής.

ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Δεν υπάρχει Χορηγός στη διοργάνωση του «ΑΛΙΒΕΡΙ 2014».

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ

Από την δύση µέχρι την ανατολή του ηλίου, ο Διεθνής Κανονισµός προς αποφυγή συγκρούσεων στην θάλασσα, αντικαθιστά τους κανονισµούς του Μέρους 2 των Διεθνών Κανονισµών Ιστιοδροµιών της I.S.A.F.
Στην διάρκεια αυτής της περιόδου, τα σκάφη οφείλουν να έχουν αναµµένους τους φανούς που προβλέπονται από τον Διεθνή Κανονισµό προς αποφυγήν συγκρούσεων στη θάλασσα. Οι φανοί πρέπει να είναι τοποθετημένοι κατά τέτοιο τρόπο, ώστε σε καμία περίπτωση να µην καλύπτονται από τα πανιά.
Τα σκάφη πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν εφεδρικούς φανούς.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Θα ισχύσει το σύστηµα Χαµηλής Βαθµολογίας, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α4 των Διεθνών Κανονισµών Ιστιοδροµιών της I.S.A.F. 2013 – 2016.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ – ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Θα εφαρμοσθεί ποινή µίας στροφής για παράβαση κανόνα του Μέρους 2 των R.R.S., κανόνας (R.R.S. 44.2). Ένα σκάφος που έχει εκτελέσει ποινή σύµφωνα µε τον κανόνα RRS 31.2 ή 44.2, πρέπει να συµπληρώσει µια δήλωση συµµόρφωσης στην Γραµµατεία, µέσα στο χρονικό όριο που προβλέπεται για υποβολή ενστάσεων.

Σε περίπτωση παράβασης του κανόνα 31.1 των RRS (επαφή µε σηµείο) θα εφαρµόζεται ο κανόνας 31.2 των RRS (ποινή µίας στροφής).

Σε ενστάσεις καταµέτρησης σκαφών ORCi & ORC Club ισχύει το άρθρο 305 του Κανόνα ORC Rating Systems 2014.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Όλοι οι συμμετέχοντες στην ιστιοδρομία ΑΛΙΒΕΡΙ 2014 αποδέχονται αυτόματα ότι ο ΙΟΧ και ο χορηγός/χορηγοί της διοργάνωσης, εάν υπάρχει, διατηρούν το δικαίωμα επ’ αόριστον, να δημιουργούν, χρησιμοποιούν και προβάλλουν κατά την κρίση τους, κινηματογραφικές εικόνες και ζωντανές αναμεταδόσεις σε φιλμ ή βίντεο και οποιαδήποτε αναπαραγωγή τους κατά την διάρκεια και μετά τους αγώνες, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση.
Τα ονόματα των συμμετεχόντων και βιογραφικό υλικό μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ή αναπαραχθούν με οιονδήποτε γνωστό τρόπο.

ΕΥΘΥΝΗ

Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα “ΑΛΙΒΕΡΙ 2014”, αποδέχονται ότι ο αγώνας διέπεται από τους Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. (RRS 2013 – 2016), τις παρούσες Οδηγίες Πλου και την Προκήρυξη του Αγώνα, όπως αυτά σαφώς καθορίζονται στο άρθρο 3 της προκήρυξης.

Με τη δήλωση συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας οι συμμετέχοντες στον αγώνα αποδέχονται ρητά ότι συμμετέχουν και αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.

Ούτε οι οργανωτές, ούτε οποιαδήποτε άλλη επιτροπή που έχει σχέση με τον αγώνα, ούτε ο Ι.Ο.Χ. ούτε ο χορηγός/χορηγοί, αν υπάρχουν, φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιά (θετική, αποθετική ή ηθική), σωματική βλάβη ή/και θάνατο προσώπου, συμμετέχοντος ή τρίτου, που τυχόν συμβούν κατά την διάρκεια του αγώνα ή οποιαδήποτε άλλη ώρα σε σχέση με αυτόν.
Στην δήλωση συμμετοχής, ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε σκάφους θα απαιτηθεί να υπογράψει σχετική δήλωση όπου θα αποδέχεται αυτή την αποποίηση ευθύνης.

Είναι αρμοδιότητα και αποκλειστική ευθύνη του Κυβερνήτη και όσων χειρίζονται το σκάφος να αξιολογήσουν τον επαρκή βαθμό εκπαίδευσης και εμπειρίας του πληρώματος καθώς και τον ικανό αριθμό αυτού, ώστε να χειρίζονται το σκάφος που επιβαίνουν με απόλυτη ασφάλεια, την υφιστάμενη κατάσταση και αξιοπλοΐα του σκάφους στο οποίο επιβαίνουν, σε σχέση με την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις και να αποφασίζουν εάν θα λάβουν μέρος ή όχι στον προγραμματισμένο αγώνα ή ιστιοδρομία του αγώνα.

Ο ιδιοκτήτης / κυβερνήτης πρέπει να εξασφαλίζει την καλή κατάσταση της γάστρας, της εξαρτίας και όλου του εξοπλισμού του σκάφους. Ο ίδιος πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλος ο εξοπλισμός ασφαλείας συντηρείται κατάλληλα και ότι το πλήρωμα γνωρίζει που βρίσκεται και πως χρησιμοποιείται.

Εφιστούμε την προσοχή στον θεμελιώδη κανόνα R.R.S. 4 του Μέρους Α των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της ISAF (RRS 2013-2016) “Απόφαση για την συμμετοχή σε ιστιοδρομία”.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ

Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στην ιστιοδρομία “ΑΛΙΒΕΡΙ 2014” οφείλουν να διαθέτουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων.

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να καλύπτει ρητά την αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την συμμετοχή του σκάφους σε αγώνες ιστιοπλοΐας.

ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Η απονομή επάθλων στους νικητές θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του εντευκτηρίου του Ι.Ο.Χ. την Δευτέρα 19 Μαΐου 2014 και ώρα 20:00.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η σύνθεση της Επιτροπής Ενστάσεων είναι η ακόλουθη :

Πρόεδρος: Βατίκαλος Γιώργος

Μέλη: Ορφανός Άγγελος
Ροντογιάννης Άγγελος
Νταβανέλλος Ιωάννης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

Η σύνθεση της Επιτροπής Αγώνων είναι η ακόλουθη :
Πρόεδρος: Σαμαρτζής Αντώνης
Μέλη : Καμπάνης Αντώνης

Μάιος 2014

Η Οργανωτική Επιτροπή