LIMNI-KOSTAS RITSONIS 2015


19/06/2015 - 21/06/2015

RACE RESULTS : 02 From Class : ORC A To Class : ORC B

Class : ORC A Date : 21/06/2015Start Time : 11:00:00Distance : 22 Coefficient : 1 Offshore TMF
Class : ORC B Date : 21/06/2015Start Time : 11:00:00Distance : 22 Coefficient : 1 Offshore TMF

Pos Sail nr. Yacht Owner Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 GRE2507 DOMENICA LOUKAS FRANTZESKIDIS 15:41:49 04:41:49 00:00:00   1
2 GRE1167 QUASAR SPYROS PANOUTSOPOULOS 16:16:13 05:16:13 00:13:50   2
3 GRE295 ZEFYROS DIMITRIS HRYSSOMALLIS 16:10:20 05:10:20 00:22:59   3
4 GRE317 AVANTES AFENDRAS I. - VASILIOU E. 16:19:43 05:19:43 00:33:51   4
5 GRE130 LINA RONTOGIANNIS AGG. - PAPAGEORIOU PIN 17:02:56 06:02:56 00:38:36   5
6 GRE169 ALKYON GIORGOS VATIKALOS 17:12:47 06:12:47 00:43:49   6
7 GRE334 MYSTIS STENOS ANASTASIOS 16:10:42 05:10:42 00:43:53   7
8 GRE909 ALMYRA DIONYSIOS MOSHOU 17:15:49 06:15:49 00:54:42   8
9 GRE1014 GALINI STAVROS ALONIATIS 17:05:48 06:05:48 01:00:18   9
10 GRE370 KALHI HARALAMPOS MANIATIS 17:00:42 06:00:42 01:02:26   10
11 GRE886 ONAR VASILIOS PAPAIAKOVOU 17:54:24 06:54:24 01:06:01   11
12 GRE914 ARMENISTIS THEOFILOGIANNAKOS KOSTAS & MELINA 17:29:41 06:29:41 01:12:01   12
13 GRE49386 IOLI MIHOS IOANNIS 17:11:41 06:11:41 01:15:21   13
14 GRE49433 TWEETY IOANNIS RITSONIS 17:49:20 06:49:20 01:19:43   14
15 GRE1098 MONTECHRISTO ANTONIADIS STAVROS 18:15:22 07:15:22 01:41:46   15
16 GRE1712 CETERIS PARIBUS IOANNIS FILIPPOPOULOS 18:11:17 07:11:17 01:49:59   16
17 GRE1542 VENUS GALAKOU EIRINI       DNC 21
17 GRE1969 ANASA STAVRAKIS NIK. / NIKOLAOU VAS.       DNS 21
17 GRE49618 HIMERA A. KOUSERIS/E. PAPANTONATOS       DNC 21
17 GRE820 MELISSA II MILIOS EVANGELOS       DNC 21
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 FBKQ-JPZJ Date : 21/06/2015       21:38:02